Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 7. 2019

Mk 10,17-22: Bohatý mládenec

Ježíš vyšel z domu na cestu, aby putoval do Jeruzaléma, a tu k němu přiběhl nějaký člověk. Byl to - jak vyplývá z Mt 19,22 a Lk 18,18 – urozený a majetný mládenec. Tento chlapec ke Kristu „přiběhl“ a „poklekl“ před ním, čímž dal najevo svou horlivost a úctu k Pánu Ježíši. Také vyznává Ježíšovu dobrotu, když ho nazývá dobrým Mistrem. Nežádá Pána o nic jiného, než o to, co se vztahuje k jeho věčné spáse. Ptá se: „Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ (v. 17). To všechno nasvědčuje, že to byl člověk mravně bezúhonný ba dokonalý. A přece měl dva neduhy: lpění na majetku a samolibost. Pán Ježíš ho chtěl těchto vad zbavit, a proto se s ním dal do rozhovoru. Zareagoval hned na mládencův pozdrav: „Proč mi říkáš dobrý. Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ (v. 18). Mládenec nazval Ježíše dobrým zřejmě jen z určité zdvořilosti. Ježíš ho ale chce pozdvihnout k vyšší ideji skutečného dobra. Jestliže Bůh je zdrojem všeho bytí, pak je i pramenem všeho dobra, a protože je jen jeden Bůh, je také jenom jedno dobro, totiž vůle Boží, a tato Boží vůle je nám zjevena v Desateru Božích přikázání. A tak ho Pán Ježíš odkazuje na zákon Boží. Na to mládenec reaguje tvrzením, že všechna Boží přikázání zachovával od svého mládí (v. 20). Sv. apoštol Pavel o sobě napsal: „Ničeho zlého si nejsem vědom, ale to mě ještě nečiní spravedlivým.“ (1Kor 4,3). Takovou pokoru v případě tohoto mládence Ježíš nenašel. Přece ale nechtěl uhasit doutnající knot. Viděl totiž, že se Boží přikázání opravdu usiloval plnit. Chce mu ale odhalit hříšnost a slabost jeho srdce a přivést ho k poznání potřeby Boží milost. Proto mu říká: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ (v. 21). Chlapcova reakce svědčila, že nejednal podle slov žalmu: „Když bohatství přibývá, nelpi na něm srdcem.“ (Ž 61,11). Protože on na svém bohatství srdcem lpěl, „po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel“ (v. 22). Ukázalo se, že není připraven pohotově jít za Ježíšem. Není tu však řečeno, že ten mladý člověk později Ježíše nenásledoval. V každém případě ale v tuto chvíli Ježíšovo pozvání promarnil a neměl jistotu, že se mu té milosti dostane znovu.