Jdi na obsah Jdi na menu
 


VŠECHNY PŘÍSPĚVKY

 

Hlavní úkol – s bázní a třesením pracovat na své spáse

Mk 13,14-31: Poslední události dějin

Heretiky ani nepozdravujte! Proč?

Povolání k spáse a místo v církvi

Mk 13,1-23: O zkáze Jeruzaléma a chrámu

Jistotou je Boží slovo

Mk 12,41-44: O daru chudé vdovy

Zrození Syna

Vánoční manifestace za ochranu rodiny /Praha - 26.12.2019/

Půlnoční sv. liturgie a Vánoční manifestace za ochranu rodiny /Olomouc 25. 12. 2019/

Svatá rodina - obraz Boží

Vánoční rozjímání s biskupem Timotejem na Svobodném rádiu

„Josefe, synu Davidův, neboj se...“

Mk 12,35-40: O Davidovu synu

Spasitel přijde

Nebudu sloužit démonům ani svému egu, ale Bohu

Neposkvrněné Početí Panny Marie

Pravověrný biskup Timotej na Infovojně - 3. 12. 2019

Biskup Timotej o mladých, satanismu a synodu Amazon

Autoritativní slovo pravého nástupce apoštola Petra

Buďte připraveni

Pravidla a vztahy

Kristus Král všech lidí, rodin i států

Mk 12,28-34: O největším přikázání

Mk 12,18-27: O zmrtvýchvstání

Naše cesta má být Kristus

Nebojme se soudu

Kdo je arcibiskup Viganò

Důležitost modlitby při práci

Když přijde suchopár na modlitbě, potřebujeme povzbuzení

Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 29.9.2019

Mk 11,27-33: Otázka farizeům o Janově křtu

Biskup Timotej na slovenském rádiu Informačná vojna

Bůh je spravedlivý soudce, dobré odměňuje a zlé trestá

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 23. 10. 2019

Komu slouží masmédia?

Mk 11,25-26: O odpouštění na modlitbě

Člověkem od početí

Když měl Mojžíš zdvižené ruce, vítězili Izraelité.

Habemus papam

Pohanský rituál s Bergogliem ve Vatikánu

Deset malomocných

Mk 11,20-23: O moci víry

„Volám o pomoc, Hospodine, ty však neslyšíš.“

Konkrétní případ uzdravení

Svatováclavská iniciativa. Praha, 28. 9. 2019

Mk 11,15-19: Ježíš vyhání kupce z chrámu

Pozvánka na manifestaci 28. 9. 2019

„Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni.“

Kořen nevěry v nás – strach

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 18. 9. 2019

Rozjímání nad slovem života Římanům 8,1- 2

Mk 11,12-14: Prokletí fíkovníku

„Dostalo se mi milosrdenství..."

Mk 11,1-12: Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma

Duchovní boj (Ef 6)

Mk 10,35-45: Ježíš kárá ctižádost synů Zebedeových

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 28. 8. 2019

Dědičný hřích a osvobození v Kristu -1. část

Dostali jsme Boží život

Ortopraxe kontra Amazonie - část 4.

Mk 10,46-52: Ježíš navrací zrak slepému Bartimajovi

Ortopraxe kontra Amazonie 3 část

Mk 10,32-34: Ježíš předpovídá své umučení

Člověk vážně nepočítá se smrtí

Mk 10, 28-30: Apoštolům, kteří pro něj všechno opustili, se slibuje odplata

Mk 10,23-27: Nebezpečí bohatství

Mk 10,17-22: Bohatý mládenec

Co způsobilo Ježíšovi v Getsemanech největší bolest?

Biskupové Metoděj a Timotej na Svobodném rádiu 24. 7. 2019

Mk 10,13-16: Žehnání dětem

Mk 10,1-12: O nerozlučitelnosti manželství

Výzva poslancom NR SR

Co má hodnotu pro celou věčnost?

Сyrilometodějská pouť. Mikulčice, 5.7.2019

Návrh pravověrného papeže od BKP

Jan Hus kontra klerikalismus

Anathema – ochrana evangelia a trest za hereze

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 19. 6. 2019

Co je zapotřebí k vítězství nad starým člověkem?

Svatá mučednice Теkla. 1. část

Biskup Timotej : 4.setkání přátel Svobodného rádia 18.5.2019

Svatá ctihodná panna a mučednice Febronia. 1. část

Bůh dává každému svůj úkol

Tomášova neděle

Mk 9,48-49: O solení ohněm

Biskupové na Svobodném rádiu - 22. 4. 2019

Úvaha k velkopátečním pašijím

Boží slovo je mocnější!

 

 

Mk 9,42-47: O pohoršení

Biskup Timotej na Svobodném rádiu - 4. 4. 2019

Zamyšlení nad Ř 7,5-6

Přepodobnomučedník Anastáz z Persie, II.část

Boží slovo – pokrm na cestě za Ježíšem

František – heretik, rouhač, či snad satanista?

Úvaha nad Ř 7,4

Františkův podvod na sumitu 21. - 24. 2. 2019

Mk 9,37-41: Ježíš přikazuje nezabraňovat vymítání zloduchů v jeho jménu

František je panheretik

Výzva křesťanům USA, především biskupům a kněžím

Boj o záchranu věčného života

Mk 9,32-36: Ježíš kárá ctižádost učedníků na příkladu dítěte

Přepodobnomučedník Anastáz z Persie 1. část

Vianočná manifestácia po mestách Slovenska 2018

Vánoční manifestace 2018

Vánoční výzva křesťanům a lidem dobré vůle, nejen v ČR

Přepodobná Marie Egyptská. 3. část

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 13. 12. 2018

Mk 9,30-31: Pán předpovídá své utrpení

Bez hluboké modlitby a vydávání se Ježíšovi není možné obstát

Přepodobná Marie Egyptská. 2. část

Mk 9,13-29: Uzdravení posedlého neuzdraveného apoštoly

Přepodobná Marie Egyptská. 1. část

Nedůvěra vedení KDU-ČSL

Bdělost na modlitbě

Mk 9,1-12: Příchod Eliáše

Svatí mučedníci Adrián a Natálie / II. část

Celistvost textu Písma sv. - část 4/4

Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje

Celistvost textu Písma sv. - část 3/4

Liturgie a liturgický prostor

Kající a prosebné procesí za záchranu českého národa v den 100. výročí vzniku ČSR

Celistvost textu Písma sv. - část 2/4

POZVÁNKA NA KAJÍCÍ A PROSEBNÉ PROCESÍ ZA ČESKÝ NÁROD

Celistvost textu Písma sv. - část 1/4

Biskupové Metoděj a Timotej na Svobodném rádiu 23. 10. 2018

Mk 8,31-39: Předpověď utrpení

Kající a prosebné procesí za národ

Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018

Svatí mučedníci Adrián a Natálie / I. část

Arcib. Viganò, diagnóza, koncil

Svatováclavská pouť pravověrných

Mk 8,27-30 – Za koho lidé pokládají Syna člověka

Jedině pokorou zvítězíme

Svatá mučednice Taťána

Svatá mučednice Taťána

Mk 8,22-26 – Uzdravení slepce

Impeachment papeži Františkovi

Pokora je pravda, sebekritika

Svatá velikomučednice Paraskeva

Biskupové Timotej a Metoděj na Svobodném rádiu 23. 8. 2018

Historický zlom – 100leté jubileum ČR!

Mk 8,10-21: - Odmítnutí žádosti farizeů

Každý má zranitelné místo

40 vojáků umučených v Arménské Sebastii

Mk 8,1-9 – Nasycení 4000 zástupu

Biskupové BKP na Svobodném rádiu o zednářích

Letošní vzpomínka na M. Jana Husa v Praze - 6. 7. 2018

Svatá panna a mučednice Anežka Římská

Mk 7,31-37: Uzdravení hluchoněmého

Křesťanská modlitba – opak manter a meditací

Rozbor žaloby proti M. Janu Husovi

Poslední kající pochod v Brně

Mk 7, 24-30: Uzdravení dcery syroféničanky

Biskup Metoděj na Svobodném rádiu - 21. 6. 2018

Třetí kající pochod v Brně

„Nakolik, natolik“

Jozue - nástupce Mojžíšův: jeho boje a mravní profil jeho činů i celé Bible

Mk 7,1-23: Farizejské omývání

Anatema nad Českobratrskou církví evangelickou

Záznam z kajícího pochodu v Brně - 3. 6. 2018

Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle

Na den Božího Těla

Mk 6,45-56 – Ježíš kráčí po vodě a uzdravuje všechny dotknuvší se jej

„K pramenům“

Svatodušní manifestace - Jericho

Biskup Metoděj na Svobodném rádiu - 24. 5. 2018

Svatá mučednice Irena / III. část

Mk 6,30-44 – Nasycení pěti tisíců pěti chleby

Záznam z Velikonoční manifestace v Praze. 2. 4. 2018

Svatá mučednice Irena / II. část

„Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“

Lachíšské dopisy

Brno - dny pokání za rouhavou divadelní hru

Mk 6,14-29: Herodes Antipa a Herodias

V4 - pokání - Letnice

Požehnání nebo prokletí pro Brno?

„Buď vůle Tvá“

Mk 6,7-13 – Rozeslání apoštolů

Kající dny v Brně

Biskup Metoděj na Svobodném rádiu 26. 4. 2018

Svatá mučednice Irena / I. část

Sv. Vojtěch

Nad Markovým evangeliem: Mk 6,1-6

Apolitická politika

Svatý mučedník Ignác Bohonosec

Velikonoční výzva patriarchy Eliáše - pokání křesťanů zemí V4

Biskup Timotej na manifestaci v Olomouci 2. 4. 2018

Velikonoční manifestace 2. 4. 2018

Nad Markovým evangeliem: Mk 5,21-43

Pozvánka na velikonoční manifestaci 2. 4. 2018

Češi, Moravané, povstaňte!

Nad Markovým evangeliem: Mk 5,1-20

Proč je Bergoglio kritizován?

Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. II. část

Apoštolové antikrista

Pravověrní biskupové o "slovenském majdanu"

Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. I. část

Halík chce založit novou církev

Mojžíš – zachránce Izraele a údajný plenitel Egypta

Mučednická smrt svatých otců Patermutia, Kopria a Alexandra

Reakce na článek: „Zjevil mi to Bůh“

Maďarský premiér o tzv. populizmu

Otevřený dopis Danu Drápalovi

Velikonoční mobilizace - výzva BKP - video

Velikonoční mobilizace - výzva BKP - text

Nad Markovým evangeliem: Mk 4,35-41

Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. II. část

František: "církev není klec na Ducha svatého"

Nad Markovým evangeliem: Mk 4,21-34

Stolec sv. apoštola Petra

Nad Markovým evangeliem: Mk 4,1-20

Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. I. část

Kritika Katolického týdeníku 2018/7

O komplikované situaci církve v Číně

Je dnes potřebné papežství?

Nad Markovým evangeliem: Mk 3,16-19 - o Povolání Dvanácti

Mučednická smrt sv. Agáty

Josef Egyptský – tyran nebo spasitel světa?

Nad Markovým evangeliem: Mk 3,20-35

Nesmysly v "Katolickém týdeníku" 2018/6

Patriarcha Kirill podpořil homosexualizmus

Pronásledování křesťanů ve městě Nagran /2 část

Nad Markovým evangeliem: Mk 3,7-12

Pronásledování křesťanů ve městě Nagran /1.část/

Mučednická smrt svaté Doroty, panny

Nad Markovým evangeliem: Mk 3,1-12

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 1. 2. 2018

Důvod názvu církve a její katolicita

Naše církev je nezávislá na současném Vatikánu a jeho herezích

Vánoční vysílání pravověrných biskupů na svobodném rádiu

Nad Markovým evangeliem: Mk 2

Nad Markovým evangeliem: Mk 1,3-13

Nad Markovým evangeliem: Mk 1

Pozor! Buď budeš volit život, nebo smrt!

Jákobův zápas s Bohem – apologie jeho činů

Církevní kalendář 2018 - byzantský obřad

Obřezání Páně

Narození Páně - 7. 1. 2018

Abrahámova oběť vlastního syna

M. Jan Hus o „Bergogliovu Otčenáši“

Věrohodnost Starého zákona - 2

Tajemství z Fatimy po 100 letech 2. část: nejen pro politiky

Tajemství z Fatimy po 100 letech - 1. část: Apostaze v církvi

Sv. apoštol Jakub, bratr Páně

Svatováclavská manifestace 2017 - video

Božství Kristovo ve Starém zákoně

Kniha Genesis a evolucionistické předsudky

Nechceme panovat nad vaší vírou

Vinice Páně - 13. neděle

Boží zjevení – Písmo nebo Tradice?

Katolický kánon Písma svatého