Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 11. 2019

Nová vyjádření arcibiskupa C. M. Vigano

 

Arcibiskup Carlo Maria Vigano pokračuje v boji za parvou katolickou víru. Dne 19. 11. 2019 vydal článek ostře kritizující Bergogliovo schválení projektu tzv. Domu abrahámovských náboženství v Abú Dhabí. Vigano cituje bulu papeže Pia XI. Mortalium animos, ve které byl již r. 1928. papežem odsouzen mezináboženský dialog, protože staví křesťanskou víru na jednu rovinu s pohanskými náboženstvími. Arcibiskup Vigano označuje projekt z Abú Dhabí za babylonský podnik nepřátel pravého Boha; v němž se sami stavitelé snaží odstranit úhelný kámen, jímž je Ježíš Kristus; poznamenává, že ani nejodvážnější zednáři by si nedokázali představit lepší zavedení antikřesťanských dogmat; a co je takříkajíc revoluční, říká i to, že jde o panteistický a gnostický neomodernismus, který klíčí z koncilního dokumentu Nostra Aetate a Dignitatis humanae. Tak arcibiskup Vigano prorocky naznačuje cestu pravověří, která je dnes nutně spojena s odsouzením bludů druhého vatikánského koncilu.

 

Zdroj zde:

 

Dne 22. 11. 2019 se arcibiskup C. M. Vigano obrátil na kardinály a biskupi s žádostí: „Obraťte se na papeže s bratrskou výzvou k pokání, protože neutvrzuje své bratry ve víře“. V tomto vyjádření znovu ukazuje na katolickou víru v Ježíše Krista, jediného Spasitele dosvědčenou a odevzdanou nám apoštoly, církevními otci, mučedníky, vyznavači a horlivými misionáři a na to, že povinností Petrova nástupce je podle slov Kristových v této víře povzbuzovat a utvrzovat bratr. Bergoglio, jak arcb. Vigano upozorňuje, za celých sedm let svého pontifikátu ještě ani jednou neutvrdil křesťany v pravé víře, ale naopak svým synkretizmem s pohanstvím systematicky podkopává zvlášť Kristův misijní příkaz: „Jděte a učte všechny národa a křtěte je ve jménu Otce i Syn i Ducha svatého, učíce je všemu, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28, 18-20). Arcb. Vigano dále upozorňuje, že synoda o Amazonii i s kultem „Matky země“ je součástí plánu programovaného OSN, který je přítomen v textech určených pro ideologickou indoktrinaci dětí; že demagogie antropogenního globálního oteplování má gnostické pseudonáboženské pozadí; znovu zdůrazňuje, že Bergoglio se přímo ve Vatikánu dopustil toho nejhoršího zločinu - modloslužby, kterou Písmo svaté označuje za smilstvo; cituje slova sv. Pavla, že pohané obětují démonům (1Kor 10,19-22) a křesťan nemůže mít účast na stolu Páně i stolu démonů. Také říká, že katolická církev místo toho, aby rozpoznala současné nebezpečí a bludy směřující k jejímu zničení a zatemňující celé současné lidstvo, se propůjčuje k tomu, aby sloužila jako líbivá kulisa pro utopistickou antikristovskou ideologii v děsivé podřízenosti silným mocnostem ovládajícím světovou scénu a navíc sama aktivně propaguje rozsáhlé procesy zaměřené k vytvoření jedné světové vlády. Pak Vigano prohlašuje, že se přidává k výzvě sta katolických učenců, kteří se obracejí na papeže Františka a žádají ho, aby veřejně činil pokání, a upozorňuje, že totéž by měli učinit všichni kardinálové a biskupové (k výzvě se již přidalo několik tisíc věřících). Svůj list pak Vigano zakončuje modlitbou těmito slovy: „Bože, který jsi nás přijal za syny, abychom byli děti světla, zadrž temnotu bludu; dopřej nám setrvat v tvé pravdě, a tak osvětlovat noc světa. Přijď, Pane Ježíši, ukaž ve své církvi světu svou královskou svrchovanost! Neodmítej prosby své Nevěsty a splň její očekávání. Pokud nám nechceš dopřát, oč tě prosíme, dej nám vytrvalost ve víře a kající lásku!“

Zdroj zde a zde