Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 5. 2020

VÝZVA CIRKVI A CELÉMU SVETU Katolíkom a všetkým ľuďom dobrej vôle

V čase najťažšej krízy, my pastieri katolíckej Cirkvi, na základe nášho poverenia, si pokladáme za svätú povinnosť adresovať výzvu našim spolubratom v biskupskom úrade, kléru, rehoľným osobám, svätému Božiemu ľudu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Pod tento apel sa podpísali aj intelektuáli, lekári, žurnalisti a ďalší odborníci, ktorí s obsahom súhlasia. Tí, ktorí sa s daným obsahom stotožňujú, môžu sa rovnako podpísať.

Fakty ukázali, že pod zámienkou Covid 19-vírusovej epidémie boli v mnohých prípadoch poškodené neodňateľné práva občanov, a ich základné slobodné práva boli neprimerane a neoprávnene obmedzované, vrátane práva na náboženskú slobodu, na slobodné vyjadrenie názoru a na slobodu pohybu. Verejné zdravie sa nesmie a nemôže stať alibi, keďže sa tým poškodzujú práva miliónov ľudí po celom svete, nehovoriac o tom, že sú tak občianske orgány pozbavené povinnosti rozumne jednať pre spoločné dobro. Toto platí o to naliehavejšie, o čo hlasnejšie zaznievajú množiace sa pochybnosti z viacerých strán ohľadom skutočného rizika nákazy, ako i nebezpečenstva a rezistencie vírusu: Mnohé rozhodujúce hlasy zo sveta vedy a medicíny potvrdzujú, že alarmovanie zo strany médií v súvislosti s vírusom Covid-19 sa nezdá byť v žiadnom ohľade oprávnené a opodstatnené.

Máme dôvod k predpokladu – a to na základe oficiálnych epidemiologických dát vo vzťahu na počet úmrtí – že existujú sily, ktorých záujmom je vyvolávať paniku medzi obyvateľstvom. Týmto spôsobom chcú natrvalo presadiť formy neakceptovateľného obmedzenia slobody a s tým spojenej kontroly nad osobami, ako i  prenasledovanie ich pohybu. Tieto iliberálne pokusy ovládania sú predohrou pre utvorenie svetovej vlády, vymkýnajúcej sa akejkoľvek kontrole.

Tiež si myslíme, že v niektorých situáciách obmedzujúce opatrenia, vrátane zatvorenia obchodov a podnikov, vyúsťujú do krízy, v ktorej sú celé sektory hospodárstva zruinované. Toto podporuje vmiešavanie cudzích síl a má závažné sociálne a politické následky.

Tieto formy „sociálneho inžinierstva“ musia byť zastavené tými, ktoré nesú vládnu zodpovednosť, aby sa cez opatrenia uskutočňovala ochrana obyvateľstva, keďže ho zastupujú a majú konať v jeho záujme, ako je aj ich najvážnejšia povinnosť. Preto práve oni musia pomáhať rodine, bunke spoločnosti, a vyhnúť sa tomu, aby boli slabí a starší ľudia neprimerane znevýhodnení cez nanútenú bolestivú separáciu od príbuzných. Kriminalizovanie osobných a sociálnych vzťahov treba posudzovať ako neakceptovateľnú súčasť projektu, čím má byť posilňovaná izolácia osôb, a to kvôli možnosti lepšej manipulácie a kontroly.

Žiadame vedeckú obec, aby dbala na medicínsku liečbu vírusu Covid-19 v úprimnej snahe o podporu všeobecného dobra, a aby tým čo najstarostlivejšie zabránila vplyvu pochybných obchodných záujmov na rozhodnutia vlád a medzinárodných orgánov. Je nerozumné zatracovať lieky, ktoré sa preukázali ako účinné a neraz cenovo výhodnejšie len preto, aby sa dala prednosť terapeutickým prístupom a očkovacím látkam, ktoré nie sú natoľko účinné, no garantujú farmaceutickému podnikateľstvu vyššie príjmy. Tým sa navyšujú náklady na verejné zdravie. My ako pastieri pripomíname, že pre katolíkov je morálne neakceptovateľné nechať sa zaočkovať očkovacími látkami, na výrobu ktorých je použitý materiál z potratených plodov.

Okrem toho žiadame vládnucich činiteľov, aby mali na zreteli, nech sa čo najprísnejšie zabráni formám kontroly nad ľuďmi, či už cez tracing-systémy, alebo cez akékoľvek iné druhy lokalizovania. Boj proti Covid-19, akokoľvek vážny len môže byť, nesmie slúžiť ako zámienka k podpore skrytých zámerov nadnárodných organizácií a skupín, ktoré cez tento projekt sledujú veľmi silné politické a hospodárske záujmy. Predovšetkým musí byť obyvateľom poskytnutá možnosť odmietnuť obmedzenia osobnej slobody, beztrestne odmietnuť očkovanie, ako aj tracing-systémy a iné podobné inštrumentáriá.

Všimnime si tiež zjavný rozpor u tých, ktorí na jednej strane sledujú politiku drastickej redukcie obyvateľstva, a ktorí sa zároveň prezentujú ako záchrancovia sveta, hoci nedisponujú žiadnou politickou či sociálnou legitímnosťou. Napokon, politická zodpovednosť tých, ktorí zastupujú ľud, nemôže byť v žiadnom prípade prenechaná „expertom“, ktorí – a to je naozaj znepokojujúce – pre seba požadujú formy trestnoprávnej imunity.

Obraciame sa nástojčivo na médiá, aby sa aktívne zaviazali podávať presné informácie a nepenalizovať rozdielnosť názorov skrze formy cenzúry, ako je to medzičasom široko rozšírené v sociálnych médiách,  tlači a televízii. Korektné sprostredkovanie informácií znamená, že sa aj iným hlasom, odkláňajúcim sa od prevládajúcej mienky, poskytne priestor. Iba tak sa pripustí, aby občania mohli sami a vedome ohodnotiť fakty, a nie pod silným vplyvom straníckych intervencií. Demokratická a čestná diskusia je najlepším prostriedkom proti riziku subtílnych foriem diktatúry, pravdepodobne ešte horších ako tých, ktoré naša spoločnosť v nedávnej minulosti videla vzrastať a upadať.

Dovoľte nám nakoniec ako pastierom, ktorí sú zodpovední za stádo Kristovo, aby sme pripomenuli, že Cirkev dôrazne požaduje autonómiu v spravovaní, bohoslužobnom poriadku a ohlasovaní. Táto autonómia a sloboda Cirkvi je základným právom, ktoré jej udelil Pán Ježiš Kristus, aby mohla sledovať ciele, ktoré sú jej vlastné. Z tohto dôvodu sa ako pastieri nástojčivo dožadujeme práva, aby sme o slávení svätej omše a sviatostí mohli rozhodovať nezávisle. Požadujeme taktiež uznanie našej neobmedzenej autonómie vo všetkých záležitostiach, ktoré spadajú pod bezprostrednú príslušnosť cirkevnej autority, ako napr. liturgické normy a právne nariadenia k rozdávaniu svätého prijímania a poriadku udeľovania sviatostí. Štát nemá nijako právo sa z akéhokoľvek dôvodu vmiešavať do suverenity Cirkvi. Cirkevné autority nikdy neodmietli spoluprácu so štátom, ale takáto spolupráca nedáva občianskym orgánom splnomocnenie, úplne jedno v akej forme, uvaliť zákazy a obmedzenia verejných bohoslužieb a duchovnej správy. Práva Boha a veriacich sú najvyššími zákonmi Cirkvi, ktorých sa ona nemôže a nechce zriecť. Preto žiadame, aby obmedzenia týkajúce sa slávenia verejnej bohoslužby boli zrušené.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nevyhýbali povinnosti konať v záujme spoločného dobra, každý poľa svojho stavu a možností, v duchu bratskej lásky k blížnemu. Táto spolupráca, ktorú si praje Cirkev, nemôže byť oddelená od zachovávania prirodzeného práva, ako ani od zaistenia slobôd jednotlivcov. Občianskoprávne povinnosti občanov zahrňujú uznanie ich práv skrze štát.

My všetci sme povolaní posudzovať aktuálne fakty v zhode s učením evanjelia. To vyžaduje rozhodnutie: Buď s Kristom alebo proti Kristovi! Nenechajme sa zastrašiť alebo vyľakať tými, ktorí chcú spôsobiť, aby sme uverili, že sme vraj len menšina: Dobro sa šíri omnoho ďalej a mocnejšie, ako nám chce nahovoriť svet. Bojujeme proti neviditeľnému nepriateľovi, ktorý chce vniesť rozštiepenie medzi občanov, a ktorý chce deti oddeliť od rodičov, vnukov od starých rodičov, veriacich od dušpastierov, žiakov od učiteľov a zákazníkov od obchodníkov. Nepripusťme, aby pod zámienkou vírusu boli storočia kresťanskej civilizácie vymazané kvôli zriadeniu opovrhnutiahodnej technokratickej tyranie, v ktorej ľudia bez mena a tváre, môžu rozhodovať o osude sveta tým, že nás uväzňujú do virtuálnej skutočnosti. Keď toto je plán, ktorým si nás mocní sveta chcú podrobiť, potom nech vedia, že Ježiš Kristus, Kráľ a Pán dejín, sľúbil, že „mocnosti temnoty“ nezvíťazia (Mt 16, 18).

Zverme tých, čo vládnu a vôbec všetkých, ktorí riadia osud národov, všemohúcemu Bohu, nech ich On sám v tomto ťažkom momente krízy osvieti a vedie. Mali by myslieť na to, že Pán, ako nás, pastierov, bude súdiť kvôli Jeho stádu, ktoré nám zveril, tak bude súdiť aj ich, vládnucich činiteľov, ktorých povinnosťou je brániť a viesť im zverený ľud.

Modlime sa s pevnou vierou k Pánovi, aby ochránil Cirkev a svet. Nech najsvätejšia Panna, Pomocnica Kresťanov, rozšliape hlavu starého hada a zničí plány synov temnoty.

https://veritasliberabitvos.info/vyzva/