Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je dnes potřebné papežství?

Někteří němečtí teologové nepokládají dnes papežství za potřebné. Tito teologové rovněž už prosazují nejen gender deviace, ale i církevní sňatky homosexuálů.

Začíná postní doba. Každý křesťan by se měl zastavit a znovu si uvědomit nejzákladnější věci týkající se jeho života a spásy. Pokud člověk uvěřil lži a přijal hereze, i kdyby to bylo v dávné minulosti, musí činit pokání. To znamená postavit se pod Kristův kříž, oddělit se od herezí a cesty hříchu a dát se na cestu pokání, pravdy a následování Krista.

Hlavním problémem v katolické církvi dnes je zneužití papežského úřadu a jednota katolíků s heretikem, ať už vědomá či nevědomá.

Proto Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci neplatného papeže Františka a vyhlásil, že je vyloučen z církve! František je ale jen vrcholem ledovce a vnějším projevem vnitřní rakoviny církve. Každý katolík, pokud chce zůstat v církvi a být spasen, musí se oddělit od herezí, které zaštiťuje pseudopapež František. 

Informace o Byzantském katolickém patriarchátu:

Patriarchát vznikl 5. dubna 2011.

Patriarchát byl založen Synodem sedmi biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve.

Důvodem jeho založení byla ochrana církve před herezemi a uchování spasitelné víry i učení. Založení patriarchátu bylo oznámeno Benediktu XVI.

Biskupové jsou řeholní kněží řádu sv. Basila Velkého. Doktoráty a licenciáty získali v Praze, v Římě a jinde.

Patriarchát upozornil papeže Benedikta XVI., že pokud beatifikuje Jana Pavla II., de facto tím promulguje heretické myšlení a cestu apostaze jako nové sentire cum ecclesia. Konkrétně legalizuje hereze neomodernismu a synkretismu s pohanstvím obsažené v II. Vaticanu i v Assisi.

Mají zodpovědnost za současnou krizi v církvi koncilní a pokoncilní papežové?

Koncilní a pokoncilní papežové se nepostavili proti aktuálním herezím, a proto mají zodpovědnost za současnou krizi v církvi. Svou autoritou dali prostor k jejich masovému rozšíření! Nikdo z nich se nepostavil odvážně proti herezím jako sv. Pius X. Proto sami na sebe stáhli anathemu. Byzantský katolický patriarchát byl kvůli spáse duší povinen anathemu zveřejnit.

Jaký postoj k papežství má patriarchát?

Patriarchát uznává papežství jako Kristem ustanovené, a proto neuznává heretika okupujícího papežský úřad!

Mylné chápání papežství:

Papež nemůže zhřešit. To je omyl.

Papež se nemůže dopustit hereze. I to je omyl.

Papež nemůže odpadnout od víry. I to je omyl

Papež je neodvolatelný. I to je omyl.

Historická fakta o papežích:

Mezi papeži byli světci, hříšníci i apostati, kteří se vyloučili z církve, například papež Honorius I.

Co nastane, když se papež stane heretikem – apostatou?

Podle Božího slova Gal. 1,8-9 v případě, že se papež stane heretikem, tím samým se vyloučil z církve – uvalil na sebe anathemu. Dle věroučné buly Cum Ex Apostolatus Officio takový heretik už úřad okupuje nezákonně. Věřící ho už nesmí poslouchat!

Jaký rozdíl je mezi herezí a apostazí?

Hereze je porušení některé z pravd víry. Jsou hereze, které nenarušují podstatu křesťanství, a jsou hereze, které tuto podstatu narušují, takže se dotyčný už stává apostatou – odpadlíkem, a tím se vyloučil z církve. Pokud nebude konat pokání ani v hodině smrti, bude zavržen.

Kdo může papeže usvědčit z hereze?

Papeže by měl usvědčit z hereze především kněz nebo biskup.

Církev je postavena na apoštolech a prorocích (Ef 2,20). Úkolem pravdivých proroků (vidoucích) je bdít nad čistotou víry a mravů.   

Co konkrétně mají dělat biskupové, kněží a věřící?

Biskupové a kněží ať už nezmiňují v liturgii jméno apostaty Františka. Věřící ať upozorní ty, kteří by jeho jméno nadále zmiňovali.

 

+ Metoděj OSBMr

Biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu

 

16. 2. 2018