Jdi na obsah Jdi na menu
 


MY /

Pravověrná katolická církev zachovává celou katolickou víru, je oddělena od pseudopapeže Františka, od současného Vatikánu a od jemu podřízené hierarchie. Na této heretické hierarchii je Pravověrná katolická církev zcela nezávislá! Naopak sdílí jednotu víry s Byzantským katolickým patriarchátem, který dnes hájí a reprezentuje katolickou pravověrnost.

 

Tím že patriarchát obhajuje podstatu katolické víry, zastává v katolické církvi službu, kterou by jinak plnil pravověrný papež, neboť církev stojí na apoštolech a prorocích (Ef 2,20). 

 

Hierarchie vedená falešným papežem Františkem na sebe podle Písma svatého (Gal 1,8-9) a podle buly papeže Pavla IV. („Cum ex apostolatus oficio“, r. 1559) uvrhla prokletí za hlásání falešného evangelia! Jde o historicko-kritické zpochybňování Písma svatého, náboženský synkretizmus vtělený do iniciativy s názvem „Duch Assisi“ a lživé a manipulační zaměňování islamistického bůžka z Mekky s pravým Bohem – Otcem našeho Pána Ježíše Krista! Toto jsou bludy popírající podstatu církve Kristovy a křesťanství vůbec! Od těchto bludů je Pravověrná katolická církev oddělena a ve sv. liturgii nevzpomíná pseudopapeže Františka ani žádného jemu podřízeného biskupa! Místo toho se modlíme za budoucího pravověrného nástupce sv. apoštola Petra čili papeže a vzpomínáme pravověrné biskupy!

 

Pravověrná katolická církev je ve shodě se Zákonem o církvích (z. č. 3/2002 § 6) církví působící na území České republiky bez toho, aby před státem měla právní subjektivitu. O registraci a získání právní subjektivity požádala v r. 2011 pod názvem Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev. Po splnění všech náležitostí byla tato žádost z čistě politických a ideologických důvodů zamítnuta! Stalo se tak na nátlak klerikalistických heretiků (Hučko, Graubner) pod vedením odpadlého kněze ministra kultury Daniela Hermana. Úsilí o registraci naší církve bylo podníceno právě snahou získat určitou právní ochranu před útoky těchto církevních heretiků. Podrobnou zprávu o registračním řízení naleznete zde:

 

I když zamítnutí registrace bylo způsobeno nátlakem heretických hierarchů, vidíme i v něm Boží vůli! My jsme totiž nechtěli založit a nezaložili jsme novou církev! Věříme v jednu, svatou, obecnou a apoštolskou církev Kristovu, kterou brány pekel nepřemohou! Tím, že naše Pravověrná katolická církev v jednotě s BKP vyznává pravé katolické učení bez herezí, je pravou Kristovou katolickou církví, protože žádné nové učení, na rozdíl od heretiků, nepřijala. Heretici jsou uvnitř církve jako rakovina, ale svými herezemi jsou mrtvými členy, zatímco pravověrná církev tvoří podstatu Kristovy církve, protože zachovává Kristovo učení i tradici apoštolů, mučedníků i svatých. Kdežto tito heretici, kteří otravují církev uvnitř, toto pravověrné učení likvidují.

 

Od pravověrné katolické církve se herezemi oddělil a od ní odpadl neplatný papež František a všichni, kdo jsou s ním v jednotě. Svátosti těchto odpadlíků od Krista jsou neplatné! Vždyť oni veřejně popírají dokonce i víru v Trojjediného Boha, když ho ztotožňují s muslimským bůžkem Alláhem! Tím samozřejmě popírají i vtělení Božího Syna našeho Pána Ježíše Krista, jeho vykupitelnou smrt na kříži a slavné zmrtvýchvstání na třetí den! Každý upřímný katolický kněz se od těchto herezí a od jejich zastánců musí oddělit!

 

Sami tito heretici se svými útoky na pravověrné katolíky přičiňují, aby všude vešlo ve známost, které církevní společenství je pravou katolickou církví, a aby se od nich pravověrní katolíci oddělili a vešli do kontaktu se svými souvěrci, tedy s pravověrně smýšlejícími. Naší hlavní úlohou není bojovat proti těm heretikům, ale hlásat plnou pravdu evangelia. A k této pravdě biblické a katolické víry patří i fakt, že „Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.“ (1Kor 10,21). Na stolu démonů mají účast ti, kdo přijali herezi synkretismu, založenou na úctě k pohanským kultům. Ti zaměňují Hospodina s Alláhem a tvrdí, že i buddhisté a jiní pohané ctí pravého Boha, nebo že jejich náboženství je cestou k pravému Bohu. S takovými heretiky nemá pravověrný katolík žádné společenství! Pokud by ho měl, pak není ani katolíkem ani pravověrným! (Slova „katolík“ a „pravověrný“ znamenají vlastně totéž. Slovo „pravověrná“ užíváme v názvu církve pro odlišení od heretiků a zdůraznění toho, oč našemu společenství jde – o zachování neporušeného pokladu katolické víry.)

 

Není potřeba zakládat pravověrnou katolickou církev v zemi, kde tato církev žije od dob sv. Cyrila a Metoděje. My v této víře a církvi našich otců trváme a pokračujeme! Každý kdo zachovává katolickou víru a oddělil se od herezí pseudopapeže Františka je členem této jediné katolické církve! Pravověrná katolická církev působící v ČR tvoří plnou jednotu víry s Byzantským katolickým patriarchátem a zahrnuje byzantský i latinský obřad.

 

Tato internetová prezentace Pravověrné katolické církve slouží těm, kdo se chtějí dočíst o naší víře, našich bohoslužbách a životě církve či sledovat naše vyjádření k aktuálnímu společenskému a církevnímu dění. Kdo touží po církevním společenství v Pravověrné církvi a platných svátostech, tomu tato stránka poskytuje kontaktní informace. Může přijít na naše bohoslužby nebo nám napsat.

 

Čtěte více o Pravověrné katolické církvi:

 

Naše víra:

 

O názvu naší církve:

 

Українська:

 

Zpět na hlavní stránku:

 

 

 

 

 

 

Rubriky

Registrace na MK ČR

Příspěvků: 0

NAŠE VÍRA

Příspěvků: 4