Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lachíšské dopisy

Biblický popis odvlečení Židů do babylonského zajetí je hojně potvrzen archeologickými nálezy. R. 1935 a 1938 byly objeveny tzv. Lachíšské dopisy. Jde o texty ve vynikající klasické hebrejštině psané černým inkoustem na minimálně 28 střepech z rozbité keramiky nalezené v izraelském městě Lachíš. Jsou to dopisy, které si v 6. st. př. Kr. vyměňovali jistý vojenský velitel Hošaja (biblické jméno – Neh 12,32; Jer 42,1; 43,2) a jeho nadřízený Jóaš. Jóaš se nacházel ve městě Lachíši a Hóšaja kousek od města na vojenské základně. V Lachíši byly nalezeny důkazy dvojího zničení města v krátkém časovém úseku. Archeologové tato dvě zničení identifikovali jako dvojí vpád Nabuchodonozora v letech 597 a 587 př. Kr. Lachíšské dopisy se nacházely v hořejší vrstvě z r. 587. Pět použitých střepů pochází z jedné nádoby a ostatní z nádob podobných. Z toho i z obsahu dopisů je vidět, že byly napsány v rozmezí několika dnů nebo týdnů. Vznikly tedy v r. 587 př. Kr. těsně před pádem Jeruzaléma. Na listě XX jsou slova „devátý rok“ v souvislosti s králem Sidkijášem, což byl r. 585 př. Kr., v němž začalo obléhání Jeruzaléma. (viz 2Král 25,1). Podle Jer 34,6-7 byli Jeruzalém, Lachíš a Azeka posledními městy vzdorujícími babylonskému vojsku. V listech II až VI se Hošaja před svým nadřízeným brání. Byl zřejmě v podezření, že sympatizuje s Jeremiášovými výzvami ke kapitulaci. Dopis I je seznamem devíti jmen. Tři z nich - Gemariáš, Jaazanian a Neriáš – se vykytují v SZ výlučně v Jeremiášově době. Čtvrtým je jméno Jeremiáš. Pátým jménem je Mattaniáš, což je původní jméno krále Sidkijáše. V dopise III oznamuje Hóšaja Joašovi, že na jeho základnu si přišlo doplnit zásoby královské poselstvo vyslané do Egypta, je zde i zmínka o „prorokovi“, ale jeho jméno není uvedeno. O poselstvu do Egypta se dozvíme i v Jer 2,18n. V dopise IV píše Hóšaja Joašovi: „Čekáme na signály z Lachíše, jak mi to nařídil můj pán, protože nemůžeme vidět Azeku“. Mohlo to znamenat, že Azeka už padla do rukou Babyloňanů. V listu VI si Hóšaja stěžuje, že královi úředníci vydali oběžníky, které „oslabili ruce“ lidu. Přesně v té samé souvislosti, jen v opačném smyslu, je tento termín použit i u Jer 38,4, kde si naopak královi úředníci stěžují na Jeremiáše, že on svými proroctvími „oslabuje ruce“ lidu. (Zpracováno z knihy: Josh McDowel, Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie.).