Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letnice

 

Ježíš volá: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije...“, a to říká o Duchu, kterého nám chce dát.

Abychom zaslíbeného Ducha svatého přijali (skrze víru – Gal 3,14), musíme po něm žíznit. Abychom po Něm žíznili, potřebujeme znát, co v nás Duch svatý způsobí. A když poznáme, jaké štěstí působí v člověku Duch svatý, nebudeme pochybovat, že právě naplnění Duchem svatým je největším štěstím, cílem naší víry a smyslem našeho života. Je to předchuť nebeské slávy.

Duch svatý dává Boží charakter! A v tom je to vrcholné štěstí. Jaké jsou Boží vlastnosti a charakter? Co Bůh koná? Bůh koná uvnitř svého bytí, a to je vnitřní život Nejsvětější Trojice, a koná i navenek, a to je stvoření. Bůh především prožívá nekonečnou blaženost z poznávání samého sebe. Bůh věčně nahlíží na sebe, kdo a jakým je. Hledí na svou podstatu. Boží podstatou je nekonečná dokonalost, svrchovaná dobrota, krása, spravedlnost, moudrost, vědoucnost, prostě souhrn všech dokonalostí. Když se Bůh poznává, zároveň se i miluje. Bůh miluje dobro, a proto na prvním místě miluje sám sebe. „Duch Boží zkoumá Boží hlubiny.“ (1 Kor 2,10)

A co Bůh koná navenek? Tvoří si rozumné tvory, které chce naplnit svým Duchem svatým a poznáním Boha; poznáním, jaký a kdo Bůh je a také poznáním naší nicotnosti a hříšnosti. A tak nám ukazuje, že potřebujeme Ježíše, Spasitele a dává nám Ho, přivádí nás k Němu, pod kříž, pod Jeho svatou krev.

Když byl Duch svatý vylit v Jeruzalémě, 50. den po Ježíšově vzkříšení, odehrála se tam celá série zázraků:

1. ozval se silný hukot z nebe – tím Bůh přivolal Jeruzalémské poutníky na místo, kdy apoštolové s Ježíšovou Matkou a celou první církví trvali na modlitbách

2. nad apoštoly se zjevily ohnivé jazyky

3. apoštolové začali mluvit jazyky

4. nebylo to jen nějaké vytržení, ale Bůh působil, že mluvili různými lidskými jazyky a každý je slyšel hlásat velké díla Boží ve své rodné řeži

5. dalším zázrakem tedy byl obsah jejich kázání – Bůh skrze apoštoly sám kázal Židům ze všech národů. Jmenuje se tam 14 národů.

6. zázrakem Božím bylo také už to, že ti Židé byli rozptýleni, po celém světě a zachovali si všude víru v příchod Mesiáše a putovali do Jerizaléma. Bůh tak připravil podmínky, že tito poutníci z celého světa, když se vrátili domů, všude vydali svědectví, že v Jeruzalémě se už zjevil Mesiáš, že se tam setkali s Jeho apoštoly, kteří tam vystupovali v moci Boží, dělali zázraky a v jeden den, na jedno Petrovo kázání pokřtili 3000 Židů. To byl asi ten největší zázrak v dějinách lidstva.

Ježíš den před smrtí říká apoštolům, že budou konat ještě větší zázraky než On. A tady hned o Letnicích a pak v celých Skutcích apoštolských to vidíme. Přečtěte si evangelium, jaké zázraky udělal Ježíš v Jeruzalémě a kolik se obrátilo z Židovských náboženských vůdců před Ježíšovou smrtí. Celí dva: Nikodém a Josef Arimatejský, a to ještě jen tajně. Až když Ježíš umírá, dodávají si odvahy, že ho jdou pohřbít. Ježíš v Jeruzalémě, vždycky udělal zázrak a pak utekl, protože ho hned chtěli kamenovat. Uzdravil ochrnutého u rybníku Siloam a skryl se. Slepého od narození uzdravuje na útěku před Židy, kteří ho chtějí kamenovat. Když Lazar onemocní, Ježíš je v zajordání, přichází 4 dni po jeho smrti, křísí Lazara a opět utíká do města Efraim. Až šest dní před velikonocemi se vrací do Betánie, Lazarova rodina mu připravuje hostinu a pak už je květná neděle a velký pátek, Ježíš umírá.

Když šly za Ježíšem zástupy a on je všechny uzdravoval, když vyháněl duchy z posedlých, když rozmnožil chleby, to vše se odehrává na poušti, kde se Ježíš prakticky skrývá před Židy, kteří Ho chtějí zabít.

Ale na Letnice se situace radikálně mění. Apoštolové otevřeně kážou v Jeruzalémě, dokonce v chrámě, lidé se dávají hromadně křtít, dokonce je psáno, že mnozí kněží uvěřili, Petr chodí po Jeruzalémě a tlačí se na něho. Lidé se snaží, aby aspoň Petrův stín padnul na jejich nemocné, a nemocní se uzdravují, démoni vycházejí. Velká část Judska se obrátila, přicházeli z okolních měst Judska a poslouchali kázání apoštolů. To bylo něco neslýchaného a už nikdy v dějinách se to neopakovalo. Bůh dal skrze obrácené apoštoly Židům ještě Jednou šanci, ale většina ji znovu odmítla, začínají znovu apoštoly a církev tvrdě pronásledovat, křesťané se rozbíhají po světě a tak se plní i jiné Ježíšovo slovo: „Amen, pravím vám, nebudete hotovi s Izraelskými městy, dokud nepřijde Syn člověka.“ (Mt 10,23)

To, co dělal Ježíš na poušti, to jeho apoštolové, po svém obrácení, po Ježíšově smrti, vzkříšení a nanebevstoupení a po naplnění Duchem svatým dělají přímo v Jeruzalémě. Ten největší zázrak Ježíš udělal skrze apoštoly, a tím zázrakem bylo jejich obrácení, to že byli schopni dělat totéž, co Ježíš.

Ty největší zázraky Ježíš koná v nás. My si říkáme, kdyby tu byl ten a ten Boží služebník. To by se děli věci. To bychom cítili Boží přítomnost a pomazání Ducha svatého. Ale tím největším zázrakem je, že my jsme tu a věříme v Ježíše a žijeme jako křesťané. Tím největším důkazem pravosti Božího díla je Tvůj život z víry a Tvé pokání.

vs