Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chronologický přehled Husových spisů

 

1400

Rekomendace bakaláře Václava (22. 1. 1400 Stručné ponaučení a povzbuzení k ctnostnému životu: „pravdu braň, za vlast život dej. Je to první známé Husovo dílko. Viz Flajšhans I., s. 3-30.)

1402

Rekomendace inceptora Jana (Asi r. 1402, šlo o promoci na mistra. Na začátku navazuje na inceptorovu řeč o dvojí přirozenosti člověka: hmotné a duchovní. Bylo to oblíbené téma. Slova o dvojí přirozenosti člověka se pak objeví i v traktátu O církvi a mezi koncilem odsouzenými Husovými výroky, přesto, že šlo o běžný školský způsob vyjadřování. Viz Flajšhans I., s. 3-30.)

1404

„Odvrhněme skutky temnosti“ (5. 12. 1404, synodální kázání ke kněžstvu na památku Karla IV. Viz Flajšhans I., s. 138-224.)

1405

„Vy jste sůl země“ (R. 1404 nebo 1405, synodální kázání o povinnosti poslouchat kněze. Viz Flajšhans I., s. 138-224.)

„milovat budeš Pána Boha svého“ (19. 10. 1405, synodální kázání, proti hříšnému kněžstvu. Viz Flajšhans I., s. 138-224.)

O krvi Kristově (Mezi r. 1405-1408, vztahuje se k vilsnackému „zázraku“. Viz Flajšhans II., s. 265.)

1407

„Stůjte tedy s bedry opásanými“ (18. 10. 1407 poslední a vrcholné Husovo kázání na diecézní synodě, více mu nedovolili. Viz Flajšhans I., s. 138-224.)

Postila sváteční obsahující 78 kázání na svátky svatých. (Sestavená r. 1407, ale některá kázání jsou starší, z toho 7 je o Panně Marii, kterou Hus horlivě ctil. Viz Flajšhans V., s. 251.)

1408

Rekomendace kněze Pavla (Z doby před r. 1408. Pavel byl farářem, blíže neznámým, napomíná ho k životu podle evangelia, ale ne ještě tak bojovně jako bude psát později. Viz Flajšhans I., s. 3-30.)

Rekomendace Mikuláše a Matouše (Datum neznámé, šlo asi o prosté studenty, rovněž mravoučná. Viz Flajšhans I., s. 3-30.)

O těle Kristově (Kázání z léta 1408 po arcibiskupově příkazu kázat, že po proměnění nezůstává v NSO nic než tělo a krev Kristova. Viz Flajšhans I., s. 247.)

Odpověď na žalobu z r. 1408 (Viz Flajšhans I., s. 31-101.)

Výklad sentencí Petra Lombardského (1408-1409, Hus přednášel výklad Lombarda na univerzitě, toto jeho vrcholné teologické dílo je zachováno z poznámek posluchačů. Viz Flajšhans III.)

1409

„Posilněte svá srdce, neboť se blíží příchod Páně“ (29. 11. 1409 kázání k univerzitě na památku Karla IV. – Hus byl tehdy prvním zvoleným rektorem počeštěné univerzity, která vzpomínkou na svého zakladatele slavila vítězství českého národa. Hus přesto neupírá pozornost k triumfu, ale ke slovům Kazatele: „Marnost nad marnost, všechno je marnost“. Viz Flajšhans I., s. 138-224.)

Odpověď na žalobu z r. 1409 (Viz Flajšhans I., s. 31-101.)

Výklad Desatera (1409-1410, na rozdíl od dalších dvou výkladů Desatera psaný ještě latinsky, ale už se záměrem oslovit širší vrstvy. Viz Flajšhans I., s. 107.)

1410

Rekomendace pana Zdislava (11. 3. 1410 Šlo o Zdislava ze Zvířetic, významného šlechtice, který si Husa oblíbil, má rovněž charakter povzbuzení k ctnostnému životu. Viz Flajšhans I., s. 3-30.)

„Ducha nezhášejte“ (17. 5. 1410, kázání při slavnostní mši univerzity na svátek Nejsv. Trojice, tedy po Letnicích. Hus byl tehdy prorektorem. Viz Flajšhans I., s. 138-224.)

Betlémské kázání z 22. 6. 1410 (Rekonstrukce části kázání, které arcibiskup žaloval papeži a Hus se k němu pak vyjadřoval v Kostnici. Viz Flajšhans I., s. 138-224.)

„Vy jste sůl země“ (20. 8. 1410, kázání pronesené potom, co arcibiskup Husa žaloval u papeže, že vyzývá k vzpouře lidu. Hus v tomto kázání naopak mluví o autoritě příznivěji, modlí se za Jana XXIII. aby se stal skutečně svatým. Káže tak zřejmě na přání krále, i když své přesvědčení nezapírá. Viz Flajšhans I., s. 138-224).

Odpověď na články Michalovy (R. 1410 nebo 1411. Viz Flajšhans I., s. 31-101.)

Sermones in Bethlehem 1410-1411 (FLAJŠHANS VÁCLAV, In: Věstník královské české společnosti nauk, třída pro filozofii, historii a filologii, Praha 1938.)

1411

„Pán řekl služebníku: Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť je vejít“ (14. 6. 1411, v Betlémě, potom co arcibiskup z Roudnice vyhlásil interdikt na Prahu, Hus zde schvaluje královo pronásledování duchovních, kteří poslechli arcibiskupův interdikt. Viz Flajšhans I., s. 138-224.)

„Řekla Marta Kristu: Pane, kdybys byl býval zde“ (3. 11. 1411, dušičkové. Viz Flajšhans I., s. 138-224.)

Pravopis český (1411. Viz Flajšhans V., s. 105.)

Devět kusů zlatých – Naučení, jak máš na světě žít a své duši prospět. (Před vyhnanstvím. Viz Flajšhans V., s. 94.)

Sermones in Capella Bethlehem III – qadragesimale 25. 2 – 11. 4. 1411 (FLAJŠHAN VÁCLAV, In: Věstník královské české společnosti nauk, třída pro filosofii, historii a filologii, Praha 1940.)

1412

O třech pochybnostech učiněných v Olomouci (3. 3. 1412. Viz Flajšhans II., s. 163.)

Odpověď plzeňskému kazateli (Léto 1412. Viz Flajšhans II., s. 189.)

O odpustcích papežských nebo křížové výpravě (Léto 1412. Viz Flajšhans II., s. 203.)

Obrana článků Viklefových (1412 červen. Zachycuje autentický názor Husa na Viklefa. Jeho vymezení se k Viklefovým článkům v tomto díle se shoduje s tím, co zastával na koncilu. Viz Flajšhans II., s. 270.)

Provázek třípramenný (1412. Viz Flajšhans V., s. 26.)

Tractatus responsivus (1412, podzim, v latině vydal Harrison Thomson, Praha 1927.)

Výklad Víry, Desatera a Otčenáše (Dokončil 10. 11. 1412, psaný česky. Viz Erben I.)

Menší výklad na víru; Kratší výklad na Desatero přikázání; Menší výklad modlitby Páně. (1412. Viz Erben I.)

Dcerka – O poznání pravé cesty k spasení (Konec r. 1412, z vyhnanství píše toto pojednání Panně Anežce ze Štítného a ostatním zbožným pannám a vdovám, které žily zasvěceným životem v minimálně dvou domech vedle Betlémské kaple. Viz Flajšhans V., s. 40.)

Zrcadlo hříšníka větší (Asi 1412, je to komplet překlad ze sv. Augustýna. Viz Flajšhans V., s 125.)

O víře (Asi 1412, asi desetina textu není zachovaná. Viz Flajšhans V., s. 99.)

1413

O svatokupectví (Dokončen 2. 2. 1413 v Betlémě, kam se Hus během svého vyhnanství načas uchýlil, spolu s Výkladem desatera je to vrchol Husovy české literární činnosti. Vydal Václav Novotný, nákladem J. Otty, Praha 1907.)

Zlomek obrany (R. 1413. Viz Flajšhans I., s. 31-101.)

O šesti bludech (21. 6. 1413. Viz Flajšhans V., s. 72.)

Jádro křesťanského učení (26. 6. 1414 v Ústí nad Lužnicí. Viz Flajšhans V., s. 17.)

O církvi (Dodiktován a vydán v Betlémě 8. 6. 1413. Viz Flajšhans I., s. 267.)

Proti Rokycanským (1413, je nedokončený, protože mezitím začal Hus odpovídat na velké traktáty mistrů teologie. Viz Flajšhans II., s. 336.)

Odpověď ke spisu mistra Štěpána Pálče, doktora bohosloví (1413 podzim. Viz Flajšhans II., s. 8.)

Odpověď ke spisu mistra Stanislava ze Znojma, doktora bohosloví (1413 podzim. Viz Flajšhans II., s. 32.)

Vyvrácení spisu osmi doktorů bohosloví (1413 podzim. Viz Flajšhans II., s. 100.)

Postila – česká nedělní (1413, jde o tu nejznámější. Viz Erben II.)

O tanci (1413-1414, exil. Viz Flajšhans V., s. 4.)

List jakési paní proti tanci (1413-1414, exil. Viz Flajšhans V., s. 7.)

List jakémusi pánu o odúmrtích (1413-1414, exil. Odúmrtí=dědické řízení. Viz Flajšhans V., s. 11.)

1414

Zrcadlo hříšníka menší (1412-1414, o poznání sebe, o potupení světa, - někde jsou tyto dvě části uvedeny jako samostatné traktáty. Inspirováno sv. Bernardem. Viz Flajšhans V., s. 133.)

Knížka proti knězi kuchmistrovi (1414, Hus odpovídá knězi, který se místo kněžského povolání živil jako šéfkuchař u nějakého pana Ctibora a o Husovi řekl, že je horší než ďábel. Hus zde o sobě prozrazuje, že je mu méně než padesát let. Viz Flajšhans V., s. 61.)

O manželství (1414, léto. Viz Flajšhans V., s. 114.)

Řád postupu (Listopad 1414, po příchodu do Kostnice Hus sepsal přehled dosavadního průběhu svého soudního procesu. Viz Flajšhans I., s. 31-101.)

Odpověď na výpovědi svědků (1414, psal ji ve vězení. Viz Flajšhans I., s. 31-101.)

1415

Odpověď na artikule Pálčovy (Leden 1415. Hus ve vězení po zotavení se ze smrtelné nemoci odpovídá na Pálčovy a Michaelovy články předložené koncilní komisí. Odpověď na články Michalovy se nezachovala. Viz Flajšhans I., s. 31-101.)

Sedm kostnických spisů věnovaných jeho třem strážcům: Jakubovi, Jiřímu, Robertovi: O pokání (12. 2. 1415); O přikázání Páně (1. 3. 1415); O hříchu smrtelném (1415, březen); O manželství (4. 3. 1415); O Nejsvětější Svátosti oltářní (5. 3. 1415, opakuje své učení o NSO, které už vyložil ve výkladu Lombarda i jinde, i zde se ukazuje, že obvinění z herezí o NSO je lživé.); O poznání a milování Boha (1415, březen); O třech nepřátelích člověka a sedmi smrtelných hříších (1415, březen). Viz Flajšhans V., s. 211-247.

Poslední obrana Husova (20. 6. 1415. Viz Flajšhans I., s. 31-101.)

Husovy dopisy: (Zachováno okolo 100. Viz Mareš.)

Další časově nezařazené:

O sedmi smrtelných hříších (Erben III., s. 178.)

Expositio in 7 epistolas canonicas. (?)

Expositio in Psalm. 109-118 (?)

Husovy sbírky kázání – asi 14 sbírek:

V r. 1938 napsal V. Flajšhans, že je známo 14 sbírek Husových kázání, většina z nich je dosud nepřeložena. Viz FLAJŠHANS VÁCLAV, M. J. Hus, Sermones in Bethlehem, In: Věstník královské české společnosti nauk, třída pro filosofii, historii a filologii, Praha 1938, s., V.)

Česká kázání na svátky. Viz Flajšhans IV:

Na den zvěstování Panny Marie; Na den Navštívení; Na den sv. Ondřeje apoštola; Na den sv. Matouše; Na den sv. Tomáše; Na den sv. Jana evangelisty; Na den sv. Martina; Na den sv. Alžběty; Na den sv. panny Kateřiny; Na den slavný narození Páně (7 kázání); Dvoje kázání na den posvěcení chrámu; Na den Svaté Trojice; Na 13. neděli po sv. Trojici; Na den Památky Večeře Páně; O umučení Pána našeho Ježíše Krista

Celkem tedy máme v češtině vydané tři sbírky jeho kázání: jedna nedělní a dvě sváteční – viz zde i ta zařazená pod r. 1407.

 

Spisy dle kategorií

Rekomendace (promoční řeči) – 5

Větší kázání (synodální a univerzitní) – 6

Sbírky kázání – 14

Odpovědi k žalobám – 8

Teologické a polemické (z toho česky O svatokupectví a proti 6-ti bludům) – 16

Katechetické – 22

O pravopisu českém – 1

 

Celkem, co jsem našel: 72