Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČBK a Prague pride /odpověď Patriarchátu/

 

Byzantský katolický (vselenský) patriarchát vyzval na den 20. 8. 2016, tedy týden po pochodu sodomitů Prahou, k pochodu pro Ježíše, rodinu a morální hodnoty. Na výzvu reagoval 15. 8. 2016 Mgr. Stanislav Přibyl, jako nastupující generální sekretář České biskupské konference (ČBK). Pan Přibyl představitele patriarchátu veřejně očernil. Převzal podlou metodu používanou politickými diktaturami, která likviduje pravdu morálním či fyzickým zabitím svědků pravdy. Vyhlásil, že prý jsou: „1) neposlušní, domýšliví, mají nezdravou ambici a proto (prý) jsou mimo církev a stali se sektou. 2) prý jsou exkomunikováni a 3) prý nelegitimně užívají název „katolický“.“

Cílem tohoto dokumentu ČBK nebylo pouze veřejné a lživé očernění patriarchátu, ale hlavně šlo o zastrašení katolíků s cílem, aby si nedovolili ani sebemenší veřejný projev proti sodomii a nehájili morální hodnoty ani rodinu a spasitelnou víru v Pána Ježíše Krista!

Naproti tomu pravoslavná hierarchie na Ukrajině dala požehnání k pochodu za mír a více než 100 000 lidí i přes nebezpečí ohrožení života dorazili 27. července 2016 do Kyjeva.

Odpověď na očernění patriarchátu:

Ad 1) Pokud by představitelé patriarchátu byli poslušní heretiku kard. Huzarovi, byli by tím neposlušní Bohu! Zde platí: „Boha je třeba více poslouchat než lidi“ (Sk 5,29). Hájení Božích zákonů a pravověrného učení není ani domýšlivost ani nezdravá ambice. Obrana ortodoxie musí vždy počítat s farizejským očerňováním a s morálním či dokonce i fyzickým zabitím.

Závěr Přibyla o sektě je nesmyslný. V tom případě by sektou byli i apoštolé, mučedníci a všichni pravověrní křesťané po 2000 let! Je třeba vědět: sektou a sektářem je ten, kdo se odsekl od pravověrného učení Písma svatého, apoštolské tradice a základních fundamentů (základů) víry. Dnes hereze oficiálně hlásá odpadlá katolická hierarchie s falešnými proroky – heretickými teology. Ti jsou vpravdě sektou!

Ad 2) Exkomunikace

Je třeba rozlišovat autoritu Boží a autoritu církevní. Pokud se církevní autorita dopustí herezí, je exkomunikována dle Gal 1,8-9 i dle církevní tradice (Bula papeže Pavla IV.) Bula stanoví, že pokud se herezí dopustí třeba i biskup či papež, je exkomunikován a vše, co jako heretik koná, je neplatné! 6. všeobecný koncil posmrtně exkomunikoval papeže Honoria I. a čtyři východní patriarchy za herezi monotheletismu.

Současná apostatická hierarchie i s pseudopapežem prosazují a kanonizují tyto hereze:

- neomodernismus, který popírá Božskou inspiraci Písma svatého, jedinečnou, spasitelnou oběť Božího Syna na kříži za naše hříchy i Jeho reálné a historické vzkříšení.

- Synkretismus s pohanstvím, který je proroky nazýván „duchovním smilstvem“. Kvůli němu přicházely na Izrael jako Boží trest války. To je výstrahou i pro nás. Za synkretismus s pohanstvím přišel trest vyhnanství do Babylonu a zničení chrámu!

Dveře synkretismu otevřel II. vatikánský koncil prosazením tzv. úcty k pohanům a jejich démonům. Jan Pavel II. dal gestem v Assisi (1986) příklad k praktické realizaci odpadu a Benedikt XVI. tím, že beatifikoval Jana Pavla II., de facto na oltář církve postavil herezi synkretismu jako nové učení (antievangelium). Na oba papeže dopadla v den beatifikace, 1. 5. 2011, exkomunikace a Byzantský patriarchát ji ten den pouze zveřejnil. Dnes už apostatická hierarchie s heretickými teology – falešnými proroky – dokonce ospravedlňuje a beztrestně prosazuje sodomii a jiné morální zvrácenosti. Toto je ovoce předchozích herezí neomodernismu a synkretismu (srov. Ř 1,18nn). Svedené a oklamané katolíky už nevedou skrze pravdivé pokání ke spáse, ale širokou cestou (srov. Mt 7,13) do věčné záhuby – do pekla, které už svými herezemi popírají (viz kard. Huzar). Jejich exkomunikace pravověrných katolíků jsou neplatné a jsou jen strašákem pro ty, kdo slepě věří těmto zrádcům Krista a vrahům Jeho Tajemného Těla – církve.

Pokud katolický biskup zastává hereze, je před Bohem vyloučen z Tajemného Těla Kristova – církve, a nic na tom nemění, že dál okupuje církevní úřad v zevnější katolické struktuře.

Ad 3) „Název katolický“

Tento název nezneužívá patriarchát, ale ten, kdo je pro hereze vyloučen z církve – Tajemného Kristova Těla! Navíc, název „katolický“ používají Arméni – Velký „Katolikos“ i církev starokatolická. Titul pravoslavného patriarcha Konstantinopolu je: „vselenský“, to znamená katolický.

Pokud se dočkáme, že se ČBK zřekne herezí, pak ukáže i na cestu pokání a spásy! Hřích pak nazve hříchem, ohavnost ohavností a pravdu pravdou.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Kopie:

Biskupům Slovenska

Vládám i politikům ČR a SR

Masmédiím