Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis Danu Drápalovi

Chvála Kristu!

Drahý Dane,

v roce 1989, tři roky po svém obrácení a křtu Duchem Svatým, jsem odešel z VŠ a vstoupil do 1. ročníku kněžského semináře v Litoměřicích. Bylo mi tehdy 21 let. Vůbec ne všichni v semináři milovali Pána Ježíše, a proto mi tam nebylo lehko. Při vycházce jsem si ve městě přečetl plakát, který zval na Tvou evangelizaci do místního sboru. Mnoho dobrého jsem o Tobě slyšel, především od P. Antonína (dnes Patriarcha Eliáš). Byl jsem tím povzbuzen a s radostí jsem na evangelizaci přišel. Velmi pěkně jsi tehdy mluvil o Pánu Ježíši a potom ses s živou a upřímnou vírou modlil za uzdravení. A zázrak se opravdu stal. Podstatné však bylo Tvoje svědectví prosté víry v Boží slovo. Dodnes si vzpomínám na náš společný rozhovor, který potom následoval. Byl jsem ještě mladý a neuměl jsem mluvit moudře a diplomaticky. Měl jsem Tě upřímně rád a tak jsem Ti přímo řekl, že mě bolí to, že ses už po třetí oženil a také jsem přiznal, že jsem od P. Antonína. Povzbudila mě Tvá reakce. Bylo vidět, že Tě to zabolelo, ale hned ses pokořil a upřímně mě povzbudil ve víře v Krista a o P. Antonínovi jsi pověděl, že je to požehnaný Boží člověk. Děkuji Ti. Povzbuzením pro mě později byl i Tvůj boj proti okultismu, a především, že ses tehdy veřejně postavil proti dalajlámovi, který se vydává za boha a hned po revoluci přijel do Česka meditovat s V. Havlem. Tato neblahá návštěva byla zrealizována především úsilím odpadlého kněze T. Halíka.

Těžko si asi dovedeš představit, jaká to byla pro mě bolestná informace, když jsem se po mnoha letech dočetl a také viděl, že jsi schválil homosexualismus a potom i islamizaci Česka. Samozřejmě, že jsi to učinil velmi „teologicky a duchovně“ a jakoby nepřímo, ale cíl a výsledek byl jasný. Podobně i teď, po prezidentských volbách píšeš článek, kde používáš nejniternější slova o spasení a vztahu k Bohu. Cituji Tě: „... Podobně mnozí věří, že Ježíš Kristus je syn Boží. Přitakali tomuto tvrzení, které slyšeli v nedělní škole nebo někde na ‚náboženství‘. Ale na jejich život to má minimální vliv (pokud vůbec jaký). Vědí to, ale není jim to zjeveno. Existuje racionální, logické poznání, ale existuje i duchovní poznání, poznání intuitivní, kdy ‚vím, že vím‘, ačkoli to nemohu logicky dokázat. Toto duchovní zjevení potřebujeme. Dodává nám autoritu: Duchovní autority máš tolik, kolik máš zjevení. Bez tohoto zjevení není víra, není duchovní život, není církev. Toto zjevení není nelogické, ale nedá se logicky odvodit nebo zdůvodnit.

Na tato slova se dá povědět jen: Amen. Ty je ale používáš k tomu, abys vzápětí zesměšnil ty, kteří díky své prosté víře v Ježíše Krista volili M. Zemana. I když to mistrovsky neříkáš otevřeně, všichni vědí, o co Ti jde. Dane, Ty přece dobře víš, že nešlo o volbu mezi dvěma hříšnými lidmi, ale mezi dvěma systémy, z nichž jeden vědomě slouží antikristu a druhý ještě uznává objektivní lidské hodnoty a přirozenost. Ty ve svém článku vědomě zamlčuješ okolnosti voleb a realitu, že zde jsou světové zednářské elity sloužící satanu, prosazující NWO, který, mimo jiné, zahrnuje také genderovou ideologii, juvenilní justici, která krade a satanizuje děti, islamizaci a čipování. K poznání tohoto všeho není třeba nadpřirozeného zjevení, stačí trochu znát Ježíše Krista a Jeho slovo. Čistě rozumem může každý upřímný člověk, i ateista, dojít k logickému závěru, že zde tyto systémy jsou, a také hned ví, kdo jaký systém představuje. Samozřejmě, že Boží zjevení, pokud ho někdo má, se ztotožňuje s touto realitou a přirozeným rozumem.

Dane, neznamená to, co prezentuješ, že jsi už odpadl od Ježíše Krista a sloužíš antikristu? Přestože si myslíš, že máš život věčný a že znáš Boha a vzýváš Jeho jméno, stal ses nepřítelem Kristovým. To asi proto, že jsi v minulosti nedělal dostatečně upřímné pokání z intelektualismu. Charizmatická slova a poznání Ti jakoby zůstaly, ale duch už je jiný – antikristův. Čerpáš od různých probuzeneckých autorů jejich hluboké vyjadřování i duchovní formulace, ale Ty toho Ducha nemáš. Stává se to pastí, ve které nakonec čtenářům vkládáš opačného ducha. Kéž by ti Bůh zjevil otřesnou pravdu o falešných apoštolech: „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2Kor 11,13-15)

Jsi nyní stejný jako apostata T. Halík. Klameš lidi a vedeš je cestou zavržení. Jistě teď chceš zvolat: „To je přece nesmysl! Ty mě urážíš! Jak by se to mohlo stát?“ Protože Tě mám rád, tak Ti odpovím. Ten proces odpadu byl pozvolný, takže jsi to ani nezpozoroval. Stalo se to proto, že jsi už nechtěl trpět pro Ježíše a Jeho slovo. Už jsi nechtěl být Ježíšovým maličkým, kterým svět pohrdá.

Podobně se to stalo s katolickou církví po II. vatikánském koncilu. Hierarchie, kněží i většina věřících jsou přesvědčeni, že věří v Krista a zachovávají Jeho učení, ale ve skutečnosti věří v úplně jiného krista než v Toho, který za nás zemřel na kříži. Kdyby ses jich zeptal, zda je homosexualita hřích, oni Ti odpoví, že v podstatě ne, že k nim musíme mít hlavně lásku. A někteří by dokonce řekli, že je to také dar Boží a že by jim dnes Pán Ježíš ustanovil manželství. Boží slovo, které homosexualitu a jiné gender deviace nazývá ohavností a vrcholem odpadu od Boha (Řím 1,9n), se prý podle nich musí vysvětlovat naprosto jinak. A jak? Opačně než je napsáno! Když se jich zeptáš, zda je třeba hlásat evangelium buddhistům, hinduistům a jiným pohanům, odpoví ti, že vůbec ne, že jejich víra je také cestou k Bohu a že „svatý“ Jan Pavel II. nám ukázal, jak se s nimi máme modlit a objímat. A o židech a muslimech už ani nepochybují, vždyť podle dokumentů II. vatikánského koncilu je Jahve a Alláh jedna a táž osoba a židé jsou na tom prý ještě lépe než my. Když jim ale odporuješ a na základě Božího slova dokazuješ, jakým nesmyslem je jejich tvrzení, začnou ječet a zacpávat si uši a mají tě za sektáře a fundamentalistu. Když se jich pak zeptáš na různé formy magie, věštění a okultismu, řeknou, že je to dar Boží anebo prý přirozené schopnosti člověka. Když se jich zeptáš jak je to s Písmem svatým, poví ti, že je to jistě posvátná kniha, stejně jako i korán nebo védy, kde jsou mýty a mnoho „užitečných“ myšlenek. A co se týče Bible, Mojžíš prý nic nenapsal, ani sv. Pavel prý své listy nenapsal a evangelia prý byla vytvořena prvními křesťanskými obcemi a ne apoštoly – očitými svědky, a proto to vše jsou prý jen redakce a je rozdíl mezi tzv. Kristem víry a Kristem historickým. A vůbec, třeba prý to brát hlavně s rozumem.... Tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Doufám, že aspoň zde se mnou souhlasíš, že kdo takto „věří“, už není křesťan a nemá věčný život, ale přijal jiné evangelium a spočívá na něm Boží prokletí podle Gal 1,8-9. Ale tito tzv. katolíci jsou do morku kosti přesvědčeni, že křesťany jsou a že mají pravou víru a pravé Kristovo učení! Tato tragédie je mistrovským dílem ďáblovým a tajemstvím nepravosti. Svědčí to o tom, že žijeme v době příchodu antikrista.

Podobně jako mnoha katolíkům a celé katolické hierarchii se to bohužel přihodilo i Tobě. Byl jsi oklamán. Přijal jsi jiného ducha. Ty přece dobře víš, proč píšeš ty křesťansko-politické články a komu tím sloužíš a co za to máš.

Velmi Tě prosím, vrať se ke své první lásce, k Ježíši Kristu, a čiň upřímné pokání, dokud je ještě čas.

V Kristu

+ Metoděj OSBMr

27. 2. 2018