Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starozákonní proroctví o Kristu I.

 

Proroci předpověděli KOMU, KDE A KDY se Mesiáš narodí. Tato proroctví byla staletí před Kristem rozšířena i mezi pohany.

1. KOMU - Bylo přesně předpovězeno, z koho se Mesiáš narodí.

a) Z ŽENY: Gn 3,14-15 říká, že potomek ženy rozdrtí hlavu hadovi. Kristus je synem nové Ženy, Panny Marie. Nemá lidského otce, přijal tělo jen z Matky.

b) Z POTOMSTVA ABRAHÁMOVA: Gn 22,15-18: Když byl Abrahám zkoušen a byl ochoten obětovat Izáka, Hospodin mu slavnostně přísahá: „ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země“. Dle Gal 3,16 se zde mluví v jednotném čísle o jednom konkrétním potomku.

c) Z POKOLENÍ JUDOVA: Gn 49,10-12: Jákob před smrtí, žehná svému synu Judovi slovy: „Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení.“

d) Z RODU DAVIDOVA: 1 Par 17,3.10-13: Prorok Nátan oznamuje, že David nemá budovat Hospodinův chrám, protože ten bude vybudován Davidovým synem, jehož království bude navěky.

f) Z PANNY: Iz 7,13-14: „Slyšte dome Davidův ... sám Hospodin vám dá znamení: panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi.“

2. KDE - BETLÉM V JUDSKU V PALESTINĚ

Mich 5,1-2; Mt 2,6; J 7,42

3. KDY - Podle Dan 9,24-25 má být Mesiáš obětován po uplynutí 490 let od vyjití příkazu o navrácení přesídlenců a znovuvybudování Jeruzaléma. (70 týdnů = 70x7 let = 490 let.) Knihy Ezdráš a Nehemiáš popisují znovuvybudování Jeruzaléma po babylonském zajetí a zdůrazňují příkaz vydaný králem Artaxerxem v 6. roce jeho vlády. (viz Ezdr 7,7-8) Šlo o Artaxerxe I., který vládl v letech 465 až 424 př. Kr. Šestý rok jeho vlády byl v r. 459 př. Kr. Když připočteme oněch 490 let, dostaneme r. 31 po Kr.