Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historický zlom – 100leté jubileum ČR!

V jubilejním roce 100. výročí České republiky opětovně došlo k masové propagaci gay amorálnosti, a to 11. srpna 2018. Celý týden předtím se uskutečnilo více než 100 různých akcí, jejichž cílem bylo infikovat mladou generaci homosexualitou, transsexualitou a jinými deviacemi. Rovněž zde byla zařazena „přednáška“ na téma „sex na drogách“ a jí podobné. To vše oficiálně! Avšak pravdivá osvěta o nebezpečí zvrácené sexuality a narkomanie mládeži zprostředkována není.

Takzvané pochody gay pride se pro svou militantnost podobají pochodům různých totalitních režimů minulosti.

Infekce genderové demoralizace nejenže ničí duši českého národa, ale vede i k demografické krizi. Rodiče se brzy budou bát mít vůbec nějaké dítě, protože podle nových zákonů jim může být kdykoliv ukradeno a dáno tzv. homosexuálním manželům. Kdyby před 30 lety někdo mluvil o genderu a o zákonech na kradení dětí, nikdo by mu nevěřil. V rámci demokracie jsou prosazovány největší zločiny proti dětem, jejich matkám i národu. Každý je dnes povinen se proti této tyranii postavit. Mlčení a pasivita je souhlas. V českém národě to ještě nedošlo do takových obludných rozměrů jako například v Norsku či Finsku, ale pokud se v tomto jubilejním roce neprobudíme, pak už se ze spánku smrti neprobudíme vůbec. V příštích letech zůstane po našem národě už jen hřbitov. Placení hrobaři pracují ve dne v noci a my si je dokonce volíme na nejvyšší zastupitelská místa.

EU nepřestává vyvíjet nátlak k přijímání muslimů z Arábie, Afriky a Asie k novodobé kolonizaci Evropy. Cílem je likvidovat křesťanství a vyvolat v Evropě chaos. Tzv. uprchlíky budou posílat do té doby, dokud nenastane všeobecná krize a následně občanská válka. V zoufalé situaci pak falešní zachránci, kteří ze zákulisí celý tento autogenocidní proces řídí, nabídnou pseudozáchranu. Za jakou cenu? Za cenu čipizace, a tím úplné ztráty svobody i spásy duše (srov. Apokalypsa 13). Půjde o satanizaci jedinců i národa. To není konspirační teorie. To je realita, které musíme zabránit právě v tomto jubilejním roce České republiky!

Současné vedení církve mlčí či dokonce tomuto postupnému procesu genocidy křesťanství i národa napomáhá. Před Bohem i před národem proto každý biskup a každý kněz, ale i každý pastor, nese zodpovědnost! Brzy každý z nich bude skládat účty před Božím soudem, zda hledal, miloval a bojoval za pravdu, anebo zda miloval lež a realizoval ji.

Dne 26. května tohoto roku došlo v Brně k ohavnému rouhání ukřižovanému Pánu Ježíši Kristu. Vedení ČBK dalo k tomu svou pasivitou souhlas. To je nepromlčitelný zločin!

Co jsou biskupové, kněží i představitelé ostatních křesťanských církví v ČR dnes povinni dělat? Jsou povinni konat pravdivé pokání! A to konkrétně znamená hlásat, zvláště v měsíci září a říjnu, nejzákladnější pravdy víry, nazývat hřích hříchem, připomínat smysl a cíl lidského života, realitu smrti, Božího soudu a věčnosti i podmínky spásy lidské duše. Rovněž jsou povinni zdůrazňovat realitu dědičného hříchu, tedy ložiska lži a zla v nás, a ukazovat na jedinou cestu vedoucí ke spáse, kterou je Kristus, Jehož krev byla prolita na odpuštění našich hříchů. Bez toho, aby fundamenty spásy byly postaveny na první místo, je křesťanství jen domem na písku. Spasení v Kristu docházíme skrze pravdivé pokání. Prvním krokem pokání je oddělení se od herezí zpochybňujících nejzákladnější pravdy křesťanské víry, tedy Kristovu výkupnou smrt a Jeho reálné a historické vzkříšení. Je nutné oddělit se od herezí II. Vaticana o tzv. úctě k pohanským kultům a de facto o úctě k jejich démonům. Musíme odvážně hájit Boží zákony, jak to vyjadřuje starodávný český chorál: „Ktož sú Boží bojovníci a zákona Jeho“. Kazatelé by rovněž měli ukazovat na naši historii a otvírat lidská srdce lásce nejen k Bohu, ale i k národu. Pokud jasně poznáváme podstatu křesťanství, nemůžeme tvořit multikulturní jednotu s islámem, buddhismem či hinduismem, jak nám to programují nadnárodní elity přímo uvnitř církve. Takový náboženský guláš multikulti New Age je velkým podvodem. Nemá nic společného s tolerancí či úctou k člověku.

Nazvat pravdu pravdou, ohavnost ohavností, hřích hříchem, patří k pravdivému pokání. Bohužel církev se dodnes pravdivému pokání notoricky vyhýbá, přestože ho po nás žádá samotný Bůh. Kdyby dnes vystoupil pravdivý prorok, nic jiného by českému národu nezdůrazňoval. Pravdivé pokání je podstatou spásy. Ježíš nám říká: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Jen skrze pokání „poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“ (J 8,32).

Cílem lidského života není fiktivní ráj na zemi. Naším cílem je, abychom zůstali věrni Bohu a Jeho zákonům a v této životní zkoušce obstáli. Bojem za pravdu máme získat věčný život, jak zdůrazňuje náš český mučedník Jan Hus. On dodává, že pravda nás zachrání od hříchu a ďábla a nakonec od smrti věčné. Ale podmínkou je nejprve pravdu hledat, milovat ji a bojovat za ni. Tento bojovník za pravdu je dnes pro náš národ skutečně hrdinným vzorem.

Víc než polovina jubilejního roku je za námi a bude vrcholit od svátku sv. Václava do jubilejního dne 28. října.

Co konkrétně by měla činit církev?

Od vlády má povinnost požadovat:

1) Neratifikovat Istanbulskou úmluvu, která by měla za následek zavedení demoralizační genderové ideologie do všech sfér života a rozjela by mechanismus kradení dětí sociálními službami pod pokryteckým termínem ochrana před „domácím násilím“.

2) Nedovolit v tomto jubilejním roce uzákonění manželství homosexuálů, jehož cílem je likvidace instituce rodiny jako základní buňky společnosti.

3) Zrušit všechny genderové zákony v české legislativě.

4) Radikálně zastavit islamizaci českého národa.

5) Zahájit systematickou prorodinnou politiku. V případě, že překážkou k jejímu prosazení je členství v EU, zahájit proces vystoupení z této protinárodní organizace. 

K čemu má církev iniciovat národ?

Aby obnovil dávnou tradici kajících a prosebných procesí. Věřící by se měli v tomto jubilejním roce shromažďovat v zářijové a říjnové soboty či neděle v okresních městech a zde jít procesím přes centrum města. Příkladem ať je dnešní Ukrajina, kde jsou v různých městech o sobotách a nedělích už půl roku konány mnohatisícové průvody za rodinu. Dne 28. 7., na svátek sv. Vladimíra, se uskutečnilo procesí s kříži a korouhvemi v Kyjevě. Účastnilo se ho čtvrt milionu pravoslavných věřících v čele se svými biskupy a kněžími. Před dvěma léty podobná procesí putovala ve dvou proudech ze západu a z východu, ale i z celé Ukrajiny do Kyjeva. Kající putování trvalo tři týdny. Tehdy poutníkům hrozilo nebezpečí ohrožení života kvůli zaminovaným úsekům cesty, ale ani to je neodradilo.

Co dělají čeští biskupové a kněží? A co rozptýlené a dezorientované stádo?

Český národ má svou slavnou historii, o které bohužel mladá generace už ví jen málo, protože multikulturalismus, který je jim vtloukán do hlavy, vykořenil lásku k národu i ke své vlasti. Kéž by alespoň v září a říjnu tohoto jubilejního roku byly promítány historické filmy, konány přednášky v masmédiích a ve školách, propagující morální život, ale i pravdivé vlastenectví a národní obrození. To je účinný lék proti zhoubnému multikulturalismu. Ministr kultury i ministr školství by měli vydat konkrétní a závazné směrnice. Od začátku školního roku by měl být jeden den v každém týdnu vyhrazen na osvětný program, jehož součástí by byly filmy s národnostní tematikou, s osvětou o životní potřebě morálních hodnot a přípravou na zodpovědné manželství a rodičovství, a to zvláště pro středoškoláky a vysokoškoláky. Měly by být organizovány přednášky varující před následky alkoholismu, narkomanie, nemorálního života, kterými jsou smrtelný AIDS, psychické poruchy, šíření infekčních chorob a nárůst kriminality. Masmédia a školství by měly tento úkol přijmout jako svou prvořadou povinnost. V každém týdnu by den, kdy by byl realizován osvětný program, vyvrcholil průvodem centrem města. Studenti by tak manifestovali svůj vlastenecký postoj za svou vlastní budoucnost i budoucnost svého českého národa. Základní a střední školy by začaly hned prvním týdnem ve školním roce. Vysoké školy by začaly poslední zářijový týden. Podobné náboženské a národnostní průvody by v září a říjnu procházely centry okresních měst po sobotách či nedělích. Průvod by měly doprovázet národopisné soubory s kapelami. Společné oslavy by vrcholily od pátku 26. do neděle 28. října. Školy by se v pátek místo vyučování, pokud možno masově, zúčastnily jubilejního pochodu v Praze. Průvod by mohl jít z Václavského náměstí na Letnou, kde by promluvily osobnosti národa a církve. 

Kéž na svátek sv. Václava nastane zlom, který bude dovršen v jubilejní den 28. října. Národ se musí rozhodnout pro život a radikálně se postavit proti systému smrti! Když to neuděláme, dojde k zániku nejen českého národa, ale i křesťanství. To nesmíme dovolit! Probuďme se a povstaňme! Bůh nám dá záchranu!  

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                  + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

11. 8. 2018