Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velikonoční mobilizace - výzva BKP - text

Byzantský katolický patriarchát vybízí:

Češi a Moravané! Zanechte pasivitu a vyjděte na velikonoční pondělí do ulic! Ať je 2. dubna v každé vesnici a v každém městě národní manifestace s transparentem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“ To je první krok k záchraně!

V současné době se ocitáme v kulminačním bodě boje o bytí a nebytí. Zanikneme vnucenou okupací islámu pod právem šaría? Zlikviduje mladou generaci gender-schizofrenie? Jedno i druhé je dnes sebevražedná realita! Je třeba otevřít oči! Cílem euro-demagogie je paralyzovat odpor a udržet lidi v pasivitě. Dnes se ale pasivita rovná sebevraždě. A to je třeba vědět!

Mnozí křesťané doposud nejenže spali, ale dokonce volili a prosazovali místo systému života systém smrti! Ti místo Ježíše, který za ně zemřel na kříži, uctívají převtěleného pohanského bůžka dalajlámu a vyvěšují jeho vlajky (jako například katolická fakulta v Českých Budějovicích).

Největším křesťanským svátkem jsou Velikonoce. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt za nás a zároveň Jeho slavné vzkříšení. Křtem jsme byli naroubováni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života. (Ř 6,3-5, Kol 2,12).

Písmo svaté říká: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16)

Český národ přijal skrze sv. Cyrila a Metoděje křesťanství a s ním i evropskou kulturu. Křesťanství odpovídá na nejzákladnější otázky člověka, jako je smysl a cíl lidského života a také jaký je smysl utrpení... Ukazuje na problém zla v člověku, na ložisko zla v jeho nitru, kterým je tzv. dědičný hřích. Smyslem života je hledat pravdu, milovat Boha a získat život věčný. To je spojeno s určitou formou sebekázně i sebekritiky, tedy schopností přiznat si chybu.

Přípravou na Velikonoce je čtyřicetidenní období postu. Zde je třeba vyčlenit si čas na modlitbu a sebezápor. V pátek se křesťané zdržují od masa, někteří se postí jen o chlebě a vodě. Rodina se společně večer modlí (růženec či jiné modlitby). Některé horlivé děti si v době postní vedou „modrý život“. Modrou barvou si do okýnka značí, zda ten den nezanedbaly dobrý skutek, anebo zda bojovaly například proti zvědavosti – to se týká především dívání se na televizi, zda bojovaly proti lenosti – to se vztahuje hlavně na ranní vstávání, zda bojovaly proti mlsnosti – nejedí ve všední dny žádné bonbony a cukrovinky, jen v neděli, atd.

Je třeba vědět, že největším pokladem pro mladého člověka je dobrá výchova. Opravdu je to ten největší poklad! Ukázněný a disciplinovaný mladý člověk lehce překonává překážky, není lhostejný, ale bojuje za pravdu a dobro, je pilným žákem i studentem a bude i poctivým dělníkem, inženýrem či lékařem i zodpovědným rodičem, který dobře vychová své děti. Nevychovaný, rozmazlený egoista, navíc otevřený nečistotě a cynismu, bude potenciálním narkomanem a zločincem. Bude tyranizovat sebe i své okolí. Nový světový řád ale zdravou výchovu trestá a pokrytecky ji nazývá „násilím v rodině“.

Jistý král zajal ve válce jinému králi syna. Jak se nepříteli pomstil? Dal jeho syna mezi hýřivé mladíky. Dovolil pak chlapci dělat všechno, co chtěl, žádné překážky v jeho rozmarech se mu nesměly klást, to by bylo traktováno jako násilí. Nakonec tohoto nevychovaného, zhýralého mladíka vrátil jeho otci. On svého otce – vladaře – brzy zabil a jako nový vladař zavinil zkázu celého národa. A toto je právě program Nového světového řádu, který zakazuje zdravou výchovu a pokrytecky ji nazývá „násilím v rodině“ a „právem dětí“. Ubohé děti ukradené juvenilní justicí v Norsku, ve Francii, Anglii a jinde. „Práva dětí!“ Člověk by plakal.

Srdce každého Čecha se dotýkají slova národní hymny: „Kde domov můj“. Domov, to není hotel či nějaká ubytovna. Domov, to je otec, matka a děti. To není pseudorodina dvou homosexuálů či dvou leseb a jim přidělených dětí, ukradených milujícím rodičům, jak nás k tomu nutí nové zákony EU.

Agitátoři NWO tvrdí, že se máme více otevřít Evropě. Ale my jsme samo srdce Evropy! A to srdce musí být zdravé! Otevřít se programu EU – masové islamizaci a gender schizofrenii – znamená smrtelný infarkt!

V době postní by se měl každý Čech na chvíli zastavit a konat pravdivé pokání. To znamená před sebou i před Bohem přiznat: „Byl jsem oklamán!“ Ložisko zla v nitru člověka miluje lež. Spojuje se se lží, kterou chrlí oficiální masmédia. Kdo jim věří, pokládá zlo za dobro a přijímá cestu smrti, na kterou pak svádí i jiné.  

Nemůžeme se jen pasivně dívat na vtělování sebevražedné ideologie, která zasahuje školy, a dokonce už i školky, a nenápadně infikuje děti nejen škodlivými vakcínami, ale i gender schizofrenií, okultismem a satanismem. A nejde jen o školy. Pomalu všechny sféry veřejného života jsou zasaženy touto ideologií smrti. Piráti NWO se dopouštějí nejtěžších zločinů a programují holocaust lidstva. Vše ale konají pod praporem života, i když přinášejí hromadnou smrt. Globalizační systém lži a smrti spoléhá na to, že lidé jsou atomizováni, neschopni nebezpečí rozlišit, ne tak se sjednotit k obraně. Proces obrody ale musí někde začít! A tímto počátkem je právě velikonoční pondělí 2018. I kdyby se mělo na manifestaci sejít třeba jen pět lidí. Vy, kteří vyjdete, zachráníte národ. Po dopolední místní manifestaci se ještě sejděte a manifestujte ve svém okresním městě. Kéž by učitelé povzbudili k účasti i žáky základních a středních škol. Kéž by se aspoň někde akce zúčastnily i národopisné soubory a lidové kapely.

Je hanbou, že se každým rokem koná Prague pride, ale slušní lidé nejsou schopni za sebe i za budoucnost svých dětí vyjít do ulic. Devianti, zednáři, neziskovky, kluby snobů na univerzitách či v kavárnách mají své manipulační sítě, aby lidem profesionálně lhali a oni si pak podepsali rozsudek své vlastní smrti. Musíme se proti těmto profesionálním lhářům sjednotit a postavit se za pravdu a život!  

V pondělí velikonoční ať je manifestace v každé vesnici či městě.

Češi a Moravané, vyjděte do ulic!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

K první postní neděli 18. 2. 2018