Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 12. 2021

Východisko pro vakcinované - sedmileté pokání

Advent je čas pokání, Hospodin skrze proroka Izaiáše promlouvá k těm, kdo přijali vakcinaci, a zvláště k těm, kdo ji prosazují:

„Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho Boha, lide gomorský.“ (Iz 1,10) Vůl zná svého hospodáře a osel jesle svého Pána, mě však Vatikán nezná, ten lid je nechápavý.“ (Iz 1,3)

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“ (Iz 5,20) „Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat.“ (Iz 24,5-6)

Kdo přijal vakcínu, dopustil se těžkého hříchu.

Co je těžký hřích?

Je to ztráta Boží milosti posvěcující. Kdo by zemřel v těžkém hříchu, bude věčně zavržen. Toto je učení církve.

Kdo se dopouští těžkého hříchu?

Katechismus odpovídá: Kdo přestupuje Boží přikázání

1) vědomě,

2) dobrovolně,

3) ve věci vážné.

Tedy kdo nemiluje a nehledá pravdu, snadno se nechává vědomě klamat lháři, kteří se schovávají za církevní autoritu.

Přijmout mRNA vakcínu je věc závažná, neboť

a) tato vakcína narušuje lidský genom, to je vzpoura proti Bohu Stvořiteli;

b) tato vakcína je součástí procesu čipizace, před níž Bible varuje ohnivým jezerem;

c) tato vakcína obsahuje tkáň ze zavražděného dítěte, to je satanský rituál;

d) jde o vážné ublížení si na zdraví, tedy o hřích proti pátému přikázání a zároveň o proces masové autogenocidy.

Co je povinen dělat ten, kdo přijal jednu či dvě vakcíny?

Musí konat pokání! Tedy přiznat svůj hřích před Bohem, že nehledal pravdu, vzbudit lítost nad hříchem a trpělivě nést následky jako součást pokání. Vakcína je spojena s vraždou nenarozeného dítěte, proto její přijetí je přijetím satanského antikřtu. S tímto hříchem je spojen i trest vyloučení z církve. Dlouhodobé pravdivé pokání má za cíl, aby se člověk duchovně probral a byl spasen.

Ve 3., 4. a 5. století, v době sv. Cypriána, sv. Basila Velkého, sv. Augustina, se zaváděly tzv. epitemie, čili několikaleté pokání. Řešila se otázka traditorů, odpadlíků, kteří ze strachu před mučením obětovali pohanským bůžkům. Dnes po vakcinaci – tedy po satanském antikřtu – je situace obdobná. Východní kánony, např. pravidlo sv. Basila 81 stanoví 11letou epitemii pro ty, „kteří bez velkého násilí zradili víru“. Někdy epitemie trvala dokonce i více let, a to obzvlášť za otevření se věštění, magii a jiným formám pohanského satanismu. Cílem epitemie bylo uzdravení duše.

I světský soud trestá za těžké zločiny doživotním vězením či trestem smrti (například v USA). Za vážné přestupky proti Božímu zákonu je věčný trest v pekle. Jedině pravdivé pokání člověka zachrání před peklem. Kdo záchranné pokání odmítá, bude zavržen (srov. Lk 13,3).

Pokud kněz či biskup sváděl svěřené duše propagací vakcíny, rovněž se dopustil těžkého hříchu a rovněž na něj dopadl trest exkomunikace – vyloučení z církve. Takový biskup či kněz, pokud chce spasit svou duši, je povinen konat adekvátní pokání, tedy alespoň po dobu sedmi let! V tomto období nemůže jako biskup či jako kněz působit.

Těžký hřích i vyloučení z církve je vážná věc. Zvláště v době, kdy v důsledku uměle vyvolané infekce či spíše vakcinace umírají a budou umírat mnozí. Pokud někdo zemře v těžkém hříchu, čeká ho peklo. To je učení církve.

Jak aktuálně realizovat sedmiletou epitemii?

1) Kajícník ať denně věnuje desátek času, to je 2,5 hodiny Bohu. Od 20 do 21 hodin je čas svaté hodiny, ať se modlí doma s rodinou, kromě své hodiny osobní modlitby. Čas získá odřeknutím se sledování marných informací na internetu, zbytečných hovorů přes mobil, vyřazením mainstreamových médií, a zvlášť televizoru. Důchodci ať vyčlení pro modlitbu alespoň čtyři hodiny denně (viz https://bit.ly/3xMbHjy).

2) Kajícník ať se zapojí do modlitební stráže. Každý čtvrtý týden se modlí určenou hodinu (viz https://bit.ly/3G53YzY).

3) Kajícník ať zachovává krátká modlitební zastavení 7× denně (srov. Ž 119,164), a to při vstávání, pak kolem 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, a v 21:00 a ještě před spánkem (viz https://bit.ly/31cd1jT). Jde o aplikaci starozákonní i křesťanské tradice.

4) Kajícník ať dodržuje půst o chlebě a vodě ve středu a v pátek, pokud nemá vážné zdravotní potíže.

5) Po dobu sedmi let má kajícník zákaz přijímat Tělo a Krev Kristovu. Může přijímat jen duchovně.

6) Kajícník ať světí neděli, den vzkříšení. Začíná už v sobotu večer po 21. hodině, doma, jednou hodinou modlitby zaměřené na pravdu Kristova vzkříšení. Ráno od 5 do 7 hodiny pokračuje dvěma hodinami rozjímání pravdy vzkříšení (viz https://bit.ly/32EYYU3https://bit.ly/3oft9K8https://bit.ly/31iqW7t).

Mezi 8 a 10 hodinou se pomodlí hodinu pravdu seslání Ducha svatého (viz https://bit.ly/3odzaa7).

Kajícník se účastní bohoslužby bez svatého přijímání. Pokud by kněz byl v apostazi, tedy pokud prosazuje vakcinaci anebo hlásá hereze, které popírají podstatu spasitelného učení jako hereze neomodernismu a modlářského bergoglianismu, pak je katolík ve svědomí vázán neúčastnit se takové liturgie. Někde je už dokonce podmínkou vstupu do chrámu přijetí vakcíny!

Kajícník může prožít duchovně svatou liturgii sjednocením se s pravověrnými kněžími a biskupy, kteří v tom čase slouží liturgii.

Večer ať zakončí svěcení neděle prožitím pravdy Kristova vzkříšení od 20 do 21 hodiny (viz https://bit.ly/3odzbeb).

7) Kajícník ať prožije jeden kající den v měsíci. K tomu je nejvhodnější první sobota – tzv. fatimská sobota, neboli biblické novoluní (Iz 66,23).

Kolik času má v tuto kající sobotu vyhradit duchovnímu programu?

Tolik, kolik v pracovní den vyhrazuje práci – 8 hodin. Z těch osmi hodin nejméně čtyři hodiny ať jsou na modlitbu. Zbytek může věnovat společné četbě Písma svatého nebo životů mučedníků a svatých a také úvaze nad Božím slovem. Každý může vydat svědectví a zkušenost, jak aplikuje pokání a plní-li dané podmínky. K prožití první soboty v měsíci by mělo posloužit alespoň malé společenství 3-10 mužů. Pokud některý kněz zavede v první sobotu čtyřiceti hodinovou adoraci, pak by to mohly využít ženy. I muži by dle možnosti rovněž mohli částečně využít adorační den k modlitbě a kajícnosti.

Bratři a sestry v Kristu, většina z vás se nechala oklamat a přijali jste satanův antikřest – vakcinaci. Tím jste se dopustili těžkého hříchu a také jste se vyloučili z Kristova Tajemného Těla – církve. Bůh vám nabízí záchranu skrze pravdivé pokání. Pokud budete hledat výmluvy a odmítnete nabízenou cestu pokání, s velkou pravděpodobností budete věčně zavrženi s těmi, kteří zůstali v zatvrzelosti. Mnozí se už možná nedožijete konce této sedmileté epitemie. Pokud ale s pokáním začnete a Bůh vás pak brzy povolá na věčnost, zakusíte Boží milosrdenství a odpuštění hříchů. Ještě dnes proto nastupte na cestu pokání – na cestu záchrany!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři