Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní modlitby

 

 
Znamení kříže: 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 
 
Apoštolské vyznání víry:
Věřím v Boha Otce Všemohocího, Stvořitele nebe i země i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel. Třetího dne vstal z mrtvých, vstopil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Veřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hřaíchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
 
 
Modlitba Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď královstní Tvé, Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům a neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
 
 
Andělské pozdravení:
Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou, požehnaná tys mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
 
Doxologie:
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku tak i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
 
 
Fatimská modlitba:
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
 
 
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote náš a naděje naše, buď zdáva, k tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí, a proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého nám po tomto potování ukaž. Ó milostivá, Ó přívětivá, Ó přesladká Panno Maria.
 
 
Pod ochranu tvou se utíkáme svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
 
 
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj : mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.